B dibuixeu el diagrama de bandes de lestructura per

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: del nivell de Fermi respecte al fons de la banda de conducció per a les dues zones en punts molt allunyats de la superfície de separació d'ambdues zones. b) Dibuixeu el diagrama de bandes de l'estructura per al cas d'equilibri i calculeu el valor del potencial termodinàmic o potencial de contacte. c) Dibuixeu les gràfiques qualitatives de la densitat de càrrega ρ (x), el camp elèctric ξ (x) i el potencial ϕ(x) al llarg de l'estructura a l'equilibri. Feu les gràfiques unes per sota de les altres deixant clares les correspondències entre elles. d) Es fa passar un corrent de 4 A/cm2 per l'estructura amb sentit des de la zona I cap a la zona II. Dibuixeu el nou diagrama de bandes suposant que la caiguda de tensió a la zona de càrrega és negligible, donant els valors quantitatius adequats per tal que el dibuix quedi determinat. Sol: EC - EF(I) = 330 meV, EC - EF(II) = 100 meV; b) VB = 0,23 V; c) ξI = 200 V cm-1, ξII = 0,1 V cm-1 5.4 Donada una estructura P+PNN+ a la qual les zones P i N tenen una amplada d'1 µm i estan dopades amb 1014 cm-3, mentre que les zones P+ i N+ poden considerar-se infinitament llargues i estan dopades amb 1018 cm-3. Calculeu: a) La...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online