C tenint en compte que lluny de la regi de la uni el

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: l camp elèctric màxim a la junció sigui Emax= 1.25 ·105V/cm. b).- Determineu quin canvi de voltatge és necessari per a mantenir un corrent constant pel dispositiu, si partint d’una polarització en directa de V=0.6V augmentem la temperatura en 10°C, considerant els coeficients de difusió, els temps de vida mitja i les denistats d’estats equivalents independents de la temperatura. c).- Tenint en compte que lluny de la regió de la unió, el corrent total és pràcticament un corrent de majoritaris determineu el camp elèctric existent a la regió N si polaritzem la junció a V=0.65 7 ELECTRÒNICA FÍSICA. Problemes Tema 5 V i a la temperatura de 300K el corrent invers de saturació resulta de 3.7x10-11 A/cm2. Comenteu la validesa de la hipòtesi de camp elèctric nul a les regions P i N. DADES: ε0= 8.85x10-12 C/V·m εr=12 Eg=1.12 eV µn= 1350 cm2 /V·s ND= 5·1015 cm-3 NA= 5·1016 cm-3 ni (300K)=1.5 ·1010 cm-3 Mc=Mv=2.5·1019cm-3 5EX.3) Problema 3 de l’examen de Juny 1999 El gràfic de la figura presenta les mesures de capacitat en funció del voltatge de polarització en invers, per una unió P+N que podem considerar com ideal. a) Raoneu l’evolució de la capacitat de la unió en funció de V. b) Fent servir aquestes dades experimentals, i sabent que el dopatge a la regió n és ND= 5x1015 cm-3 , determineu: - La secció de la unió - El potencial de contacte - El dopatge de la regió P+ DADES: ni = 1010 cm -3 kT = 26 meV εo = 8.85x10-12 C / V· m εr = 12 Capacitat de la unió ( 10 pF) 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0 1 2 3 4 Voltatge de polarització en invers (V) 5 8 5EX.4) Problema de l’examen de Juny 1996 TEMA V. La junció PN...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online