{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

18 o n n n au 1 au au 0 n au n au n au establiu

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ED = 45 meV. 1 N Au = ; N Au exp E A - E F + exp E A - E F exp E D - E F + 1 kT kT kT + o 1 1 N N Au = ; Au = N Au exp E F - E D + exp E F - E D exp E F - E A + 1 N Au exp E D - E F + exp E F - E A + 1 kT kT kT kT kT Sol : a ) - b) 2.18 o + N N N Au = 1 ; Au = Au = 0 N Au N Au N Au Establiu les expressions que defineixen la probabilitat d'ocupació d'un centre profund tripolar, tal com el Zn al silici. Els estats de càrrega són Zno, Zn- i Zn= i les posicions energètiques dels nivells són EA i EAA pels estats - i =, respectivament. = 1 Sol : N Zn = ; N Zn exp E AA - E F + exp E AA - E F exp E A - E F + 1 kT kT kT o 1 1 N Zn N = ; Zn = N Zn exp E F - E A + exp E F - E A exp E F - E AA + 1 N Zn exp E F - E AA + exp E A - E F + 1 kT kT kT kT kT 5 ELECTRÒNICA FÍSICA. Problemes Tema 2 2.19 Aquestes són les transicions possibles degudes a la presència del Cu substitucional a la posició del Zn al ZnSe: o Cu Zn 1,98eV - - - - - - - - -- → Cu Zn + e BC o Cu Zn 0,72eV - - - - - - - - -- → Cu Zn + h BV o + Cu Zn 2,35eV - -...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online