{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

La posici del nivell acceptador s ea ev 30 mev sol ef

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 'impureses ionitzades i el nombre d'electrons lliures per cm3 a una mostra de germani a 300 K, a la qual només s'ha afegit Ga en una proporció de 1015 àtoms per cm3. La posició del nivell acceptador és EA - EV = 30 meV. Sol: EF - EV = 217 meV; p = 1015 cm-3; n = 5,8⋅1011 cm-3; NA- = 0,9989 NA 2.11 Una mostra de silici té una concentració de 2⋅1013 acceptadors per cm3 i una concentració de donadors de 5⋅1012 cm-3. a) A quina temperatura la mostra es fa intrínseca? (Indicació: suposeu que això succeeix quan n = 0,9 p). b) Trobeu les concentracions de portadors a 573 K. Sol: a) 519 K; b) p = 5,3⋅1014 cm-3, n = 5,15⋅1014 cm-3 2.12 Una termistància, construïda amb Si intrínsec, conté una resistència de 500 Ω a 290 K. Suposem que les mobilitats varien poc amb la temperatura. a) Quin és el coeficient de temperatura d'aquesta termistància (dR/dT)? b) Quina és la seva resistència a 325 K? Sol: a) 41,2 Ω/K; b) R = 38,1 Ω 2.13 Una barra de germani té 1 cm de longitud i 0,01 cm2 de base. Si la barra és de tipus N i present...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online