Les respectives masses efectives longitudinals i

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ció (000), situat a 0,15 eV del mínim absolut i 6 mínims a les direccions (100), situats a 0,18 eV. Les respectives masses efectives longitudinals i transversals són: (111) m* = 1,58 mo (000) m* = m* = 0,036 mo (100) m* = 0,19 mo m* = 0,082 mo m* = 0,97 mo on mo = 9,1⋅10-28 g. Calculeu la posició del nivell de Fermi respecte al mínim absolut de la banda de conducció i la concentració d'electrons a cadascun dels mínims si n = 2⋅1018 cm -3. Sol: EC - EF = 42 meV; n111 = 1,987⋅1018, n000 = 1014, n100 = 1,24⋅1016 cm-3 2.5 Proveu que per un semiconductor no degenerat es compleix que E - E Fi n = ni exp F kT E -E p = ni exp Fi F kT on ni és la concentració intrínseca, EF és el nivell de Fermi i EFi, el nivell de Fermi si el semiconductor fos intrínsec. 2.6 a) A un semiconductor tipus N, si n = 1,005 ND a 300 K, trobeu ND. b) Calculeu exactament la densitat de forats a 300 K si el semiconductor és el germani. Sol: a) ND = 3.38x1014cm-3; b) n = 3,4⋅1014 cm-3, p = 1,7⋅1012 cm-3 2.7 Sigui un cristall...
View Full Document

This document was uploaded on 03/26/2014 for the course FISICA 01 at Universitat de Barcelona.

Ask a homework question - tutors are online