Problemes tema 2 7 enunciats de problemes dexamen

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: K, cm2/V s 1500 3900 8500 Mobilitats de forats (µp) a 300 K, cm2/V s 400 1900 400 Constant dielèctrica relativa 11,9 16 13,1 Afinitat electrònica (χ), V 4,05 4 4,07 Temps de vida mitja dels minoritaris (τ), s 2,5⋅10-3 10-3 10-8 ELECTRÒNICA FÍSICA. Problemes Tema 2 7 ENUNCIATS DE PROBLEMES D'EXAMEN RELACIONATS AMB EL TEMA 2 2EX.1) Problema 1 de l’examen de Juny 1997 8 TEMA II. Estadística als semiconductors 2EX.2) Problema 1 de l’examen de Juny 1999 Donat el diagrama de Shockley de la figura inferior, deduïu raonant la resposta: a).- Tipus de semiconductor i posició del nivell de Fermi b).- Temperatura a la que es troba la mostra c).- Tipus i concentració de dopants d).- Concentració de portadors e).- Quines aproximacions es podrien fer per tal de resoldre quantitativament l’equació de neutralitat? DADES Preneu g=2 com a factor de degeneració del nivell d’impuresa si ho necessiteu. K=8.62·10-5eV/K...
View Full Document

This document was uploaded on 03/26/2014 for the course FISICA 01 at Universitat de Barcelona.

Ask a homework question - tutors are online