A suposant que tots els acceptadors estan

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: de silici tipus P que conté 3⋅1015 acceptadors / cm3. La posició energètica del nivell acceptador és EA - EV = 30 meV. a) Suposant que tots els acceptadors estan completament ionitzats, determineu a 300 K la posició del nivell de Fermi respecte a la banda de valència. b) A quina temperatura estan ionitzats la meitat de tots els acceptadors? c) Calculeu la resistivitat del material a 300K. Sol: a) EF - EV = 215 meV; b) T = 59 K; c) 6,9 Ω⋅cm 2.8 Una mostra de silici de tipus P té les següents dimensions: 5 mm de llarg, 2 mm d'ample i 1 mm d'alt. Calculeu la concentració d'impureses si la seva resistència és de 100 Ω. Sol: NA = 3,9⋅1015 cm-3 2.9 Una mostra de germani tipus N conté ND impureses donadores per cm3, el nivell donador està situat a Ec - ED = 45 meV i està a 300 K. a) Si el 10% dels donadors no està ionitzats, quin serà el valor de ND? b) Si s'afegeixen acceptadors, augmentarà o disminuirà la seva resistivitat? Sol: a) ND = 1017 cm-3 ELECTRÒNICA FÍSICA. Problemes Tema 2 3 2.10 Obteniu el nombre de forats per cm3, la posició del nivell de Fermi, el tant per cent d...
View Full Document

This document was uploaded on 03/26/2014 for the course FISICA 01 at Universitat de Barcelona.

Ask a homework question - tutors are online