B existeix un dopant poc profund acceptador a la

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: - - - - - - -- → Cu Zn + e BC Descriviu les concentracions relatives de N+Cu, N-Cu i N0Cu si: a) Existeix un dopant poc profund donador (el Zn intersticial) amb una concentració molt superior a la del Cu. b) Existeix un dopant poc profund acceptador (a la pràctica no se'n coneix cap) amb una concentració molt superior a la del Cu. c) No hi han donadors ni acceptadors poc profunds. Sol: a) NCu- = NCu; NCuo = NCu+ = 0; b) NCu+ = NCu; NCuo = NCu- = 0; c) NCu- = NCu+ 2.20 Una plaqueta de GaAs monocristal⋅lí, obtingut pel mètode de Czochralski, presenta un caràcter tipus N a temperatura ambient. A partir de les mesures de coeficient Hall en funció de la temperatura s'ha pogut constatar l'existència del nivells següents: - Un donador poc profund, amb concentració NDD = 1015 cm-3. - Un acceptador poc profund, amb concentració NAA = 2⋅1015 cm-3. - Un donador profund, amb concentració ND = 2⋅1016 cm-3 i situat a 0,67 eV de la banda de conducció. Si aquest material es dopa amb crom, s'introdueix un nivell acceptador profund,...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online