B2 materials tipus p na nd ni b3 materials tipus n nd

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ores estan ionitzades és correcta. a) A la suposició anterior, expresseu la concentració d'electrons n i de forats p en funció de NA, ND i ni. b) Apliqueu el resultat de l'apartat anterior a les següents situacions: b1) Materials molt compensats, |ND - NA| « ni. b2) Materials tipus P, NA - ND » ni. b3) Materials tipus N, ND - NA » ni. Sol : a ) n = 2.17 ( N D - N A )+ 2 2 ( N A - N D ) + ( N D - N A ) + ni2 ( N D - N A ) + 4 ni2 ; p= 2 2 Es defineix com a centre tripolar aquell que presenta tres estats de càrrega diferents, com és el cas de l'or al silici. L'or introdueix un nivell acceptador EA = EC - 0,555 eV i un nivell donador ED = EV + 0,345 eV. a) Apliqueu el principi d'equilibri microscòpic per a trobar les probabilitats d'ocupació dels diferents estats de càrrega, N+Au/NAu, N-Au/NAu i N0Au/NAu. b) Si introduïm un dopant poc profund (fòsfor) en concentració molt superior a la de l'or, determineu la posició del nivell de Fermi, així com les concentracions dels diferents estats de càrrega de l'or. EC -...
View Full Document

This document was uploaded on 03/26/2014 for the course FISICA 01 at Universitat de Barcelona.

Ask a homework question - tutors are online