C recalculeu lapartat a a 77 k si lamplada de la

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: situat a 0,73 eV de la banda de valència. Suposant que la concentració de crom sigui de 1016 cm-3, calculeu: a) La posició del nivell de Fermi a temperatura ambient. b) Discutiu el caràcter semiaïllant de la plaqueta després de la difusió de crom. c) Recalculeu l'apartat a) a 77 K si l'amplada de la banda prohibida és, ara, de 1,5 eV. Sol: a) EF ≈ ED 6 TEMA II. Estadística als semiconductors PARÀMETRES IMPORTANTS D'ALGUNS SEMICONDUCTORS Si Ge GaAs Estructura cristal⋅lina Diamant Diamant Zinc-blenda Densitat atòmica, cm-3 5⋅1022 4,42⋅1022 4,42⋅1022 Banda prohibida (gap) a 300 K, eV 1,12 0,66 1,43 Densitat d'estats a la BC (MC) a 300 K, cm-3 1,04⋅1019 2,8⋅1019 4,3⋅1017 Densitat d'estats a la BV (MV) a 300 K, cm-3 1,04⋅1019 4⋅1018 8⋅1018 Concentració intrínseca (ni) a 300 K, cm-3 1010 2,4⋅1013 1,9⋅106 Direcció dels mínims de la BC 100 (75%) 111 000 Massa efectiva longitudinal d'electrons, m*, mo 0,98 1,64 0,067 Massa efectiva transversal d'electrons, m*, mo 0,19 0,082 --- Massa efectiva de forats lleugers, m*h, mo 0,16 0,044 0,082 Massa efectiva de forats pesats, m*h, mo 0,49 0,28 0,45 Mobilitats d'electrons (µn) a 300...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online