Obteniu a lestat estacionari d les concentracions

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: és no degenerat, calculeu per a la mostra a l'equilibri: a) Les concentracions d'electrons i de forats. b) La posició del nivell de Fermi referit a l'intrínsec. c) Les densitats equivalents d'estats a les bandes de conducció i de valència. La mostra es suposa ara il⋅luminada uniformement a tot el seu volum. Com a conseqüència tenim una generació lluminosa de gL = 1014 parells per cm3 i segon. Obteniu, a l'estat estacionari: d) Les concentracions d'electrons i de forats. e) La posició dels pseudonivells de Fermi referits a l'intrínsec. Si a t = 0 es talla la il⋅luminació, obteniu: f) La variació de les concentracions d'electrons i de forats en funció del temps. g) La variació dels pseudonivells de Fermi amb el temps. 5 ELECTRÒNICA FÍSICA. Problemes Temes 3 i 4 Sol: a) po = 1017 cm-3, no = 103 cm-3; b) EFi - Ev = 500 meV; c) Mc = Mv = 2,25⋅1018 cm-3; d) n = 107 cm-3, p = 1017 cm-3; e) EFn - Ei = - 180 meV, Ei - EFp = 420 meV; f) ∆n(t) = ∆p(t) = ∆n(0) exp (-t/τn); g) EFn - Ei = 180 - 2,6⋅108 t meV (per temps petits) 3-4.13 Un semiconductor és opac a les longituds d'ona menors que 1,1 µm. Una mostra prima l'exposem a "flashos" de llum de longitud d'ona de 0,7 µm. Durant l'exposició la resistivitat cau del seu valor normal de 26 Ω cm a 17 Ω cm. 10 µs després del "flash" la resistivitat és de 23 Ω cm. Calculeu l'energia del gap i la vida mitja dels portadors minoritaris. Sol: Eg = 1,12 eV, τ = 7,1 µs 3-4.14 Una mostra de silici tipus N, uniformement il⋅luminada en tot el seu volum, absorbeix llum creant gl parells electró-forat per cm3 i se...
View Full Document

This document was uploaded on 03/26/2014 for the course FISICA 01 at Universitat de Barcelona.

Ask a homework question - tutors are online