{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Considereu les segents condicions inicials a x00 p00 b

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tric positiu uniforme, E. Calculeu, per a temps t<po/4eE, les funcions p(t), v(t) i x(t) que determinen el moviment de l'electró. Considereu les següents condicions inicials: a) x(0)=0, p(0)=0 b) x(0)=0, p(0)=po c) x(0)=0, p(0)=-po 1.7 Calculeu l'angle entre un camp elèctric aplicat en la direcció (100) i l'acceleració causada en un electró de la banda de conducció si el mínim d'aquesta banda es troba a la direcció (111), la massa efectiva transversal val m* = 0,08mo i la massa efectiva longitudinal, m* = 1,60mo. 1.8 Considereu el cas per a un electró de conducció del silici a la direcció (001) per al que  (2  2 2 k x + k y )+ * * kz 2 m⊥ 2 m// 2 E ( k )= 2 3 ELECTRÒNICA FÍSICA. Problemes Tema 1 a) Si aquest electró es veu sotmès a l'acció simultània d'un camp sinusoidal E =E * exp...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online