Preneu a1 quan sigui precs 13 considereu un

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: βI = 2 βo e) Proveu que β I → β S → β o quan a tendeix a l'infinit. Preneu A=1 quan sigui precís. 1.3 Considereu un semiconductor l'energia dels electrons de conducció del qual s'expressa per: E ( k ) = E o - E 1 cos ( k x a ) cos ( k y a ) cos ( k z a ) a) Descriviu els punts extremals que es troben a les direccions (100) i (111). b) A k =0, ¿quina és la relació entre les masses efectives segons les direccions (100) i (111)? c) Doneu una expressió general de la velocitat d'un electró a l'estat k . d) Calculeu l'acceleració a la direcció (010) quan s'aplica un camp elèctric constant a la direcció (100). 2 1.4 TEMA I. Estructura de bandes dels semiconductors Una banda d'energia hipotètica pot ser aproximada per la relació E (k ) = 1 − exp(− a 2 k 2 ) on a és la cons...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online