B busqueu una soluci del tipus v v exp it per a la

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: (iωt) dirigit segons l'eix OX i d'un camp magnètic constant B perpendicular a l'eix OX, formant un angle θ amb l’eix z, , trobeu les equacions dinàmiques de l'electró. b) Busqueu una solució del tipus v =v * exp (iωt) per a la velocitat tal que compleixi vx = iωe E* * ⊥ 1 ω - ω cos θ - ω ⊥ ω _ sen2 θ 2 m 2 ⊥ 2 on ω⊥= eB * ⊥ m ω // = eB * m// c) Considereu ara una mostra de silici col⋅locada en uns camps com els descrits anteriorment. Suposeu, alhora, que els eixos cristal⋅lins del material es confonen amb les direccions x,y,z i que n és el nombre d'electrons en el punt extremal de la direcció x considerada. El corrent s'expressarà per J x ( B) = env x Demostreu que J passa per una ressonància per a un determinar valor del camp magnètic. d) Se es té en compte que el silici presenta sis punts extremals equivalents al descrit, degut a les propietats de simetria de la seva configuració cristal⋅lina (totes les direccions del tipus (001) són equivalents), proveu que, per a un valor prefixat de ω, el corrent presentarà dues ressonàncies per a θ=0. e) Tenint en compte l’estructura de bandes del Si, compareu els resultats amb un espectre típic de ressonància ciclotrònica del silici obtingut quan el camp magnètic s’aplica a la direcció (001) i l’elèctric a (100) (figura inferior). DADES: Massa efectiva dels electrons: m⊥*=0.19mo, m//*=0.98mo Absorció (u.a.) Massa efectiva dels forats: mlh*=0.16mo, mhh*=0.49mo B (Gauss) 1000 2000 3000 4000...
View Full Document

This document was uploaded on 03/26/2014 for the course FISICA 01 at Universitat de Barcelona.

Ask a homework question - tutors are online