C la massa efectiva a la frontera de la primera zona

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tant de la xarxa. Calculeu: a) la massa efectiva a k = 0. b) el valor de k per al màxim de la velocitat. c) la massa efectiva a la frontera de la primera zona. 1.5 La banda de valència del GaP a l'entorn del punt k=0 es separa en dues bandes, respectivament, de forats lleugers i de forats pesats, que prenen la forma E ( k ) = A k 2 ± [ B2 k 4 + C 2 ( k 2 k 2 + k 2 k 2 + k 2 k 2 ) ] xy yz zx 1/2 Calculeu la massa efectiva a cadascuna d'aquestes sub-bandes al llarg de les direccions (100) i (111). Suposant que C2/B2 és molt menor que 1, definiu una massa efectiva mitja. 1.6 L'energia en funció de la impulsió ve donada per: Regió I Regió II Regió III |p|≤po/4 po/4≤p≤po -po≤p≤-po/4 E = 3p2/2m* E = -(po-p)2/2m* + 3/4 (po2/2m*) E = -(po-p)2/2m* + 3/4 (po2/2m*) A partir de t=0 apliquem un camp elèc...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online