NA_lecture_note -

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ä ØÙÖ ÆÓØ × ÓÒ ÆÙÑ Ö Ð Ò ÐÝ× × Ý ÊÙ ÒÒ Û ÖÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÔÔÐ Æ Ø ÓÒ Ð Ó ÌÙÒ ÍÒ Ú Ö× ØÝ À× Ò¹ ÅØ ÑØ × Ù¸ Ì ÁÏ Æ ½ ÓÒØ ÒØ× ½ Å Ø Ñ Ø Ð ÈÖ Ð Ñ Ò Ö × ½º½ Ê Ú Û Ó Ð ÙÐÙ× º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º½ Ä Ñ Ø¸ ÓÒØ ÒÙ Øݸ Ö Ú Ø Ú ¸ Ò ÁÒØ Ö ½º½º¾ Ì ÝÐÓÖ³× Ì ÓÖ Ñ º º º º º º º º º º º º º ½º¾ Ê Ú Û Ó Ä Ò Ö Ð Ö Ò Å ØÖ Ü Ò ÐÝ× × º ½º¾º½ Å ØÖ × Ò Î ØÓÖ× º º º º º º º º º º º ½º¾º¾ Î ØÓÖ ËÔ ¸ Ê Ò ËÔ ¸ Ò ÆÙÐÐ ËÔ ½º¾º¿ ÇÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ º º º º º º º º º º º º º º º ½º¿ ÆÓÖÑ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¿º½ Î ØÓÖ ÆÓÖÑ ¬Ò Ø ÓÒ Ò ÈÖÓÔ ÖØ × º ½º¿º¾ Å ØÖ Ü ÆÓÖÑ ¬Ò Ø ÓÒ Ò ÈÖÓÔ ÖØ × º ½º ËÎ Ì Ë Ò ÙÐ Ö Î ÐÙ ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ º º º º º Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø Ñ Ø ¾º½ ÐÓ Ø Ò ¹ÈÓ ÒØ ÆÙÑ Ö Ò ÊÓÙÒ ¾º¾ ÄÓ×× Ó Ë Ò ¬ Ò ¸ ËØ Ð Øݸ Ò ¾º¾º½ ÄÓ×× Ó Ë Ò ¬ Ò º º º º ¾º¾º¾ ÆÙÑ Ö Ð ËØ Ð ØÝ º º º º ¾º¾º¿ ÓÒ Ø ÓÒ Ò º º º º º º º ¾º¿ ÐÓ Ø Ò ¹ÈÓ ÒØ ÖÖÓÖ Ò ÐÝ× × º º ¿ Ö Ø Å Ø Ó × ÓÖ ËÓÐÚ Ò ËÝ×Ø Ñ× Ó Ä Ò Ö ÕÙ Ø ÓÒ× ¿º½ ÌÖ Ò ÙÐ Ö ËÝ×Ø Ñ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿º½º½ ÓÒ Ð ËÝ×Ø Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿º½º¾ ÓÖÛ Ö ËÙ ×Ø ØÙØ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿º½º¿ ËÙ ×Ø ØÙØ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿º¾ Ù×× Ò Ð Ñ Ò Ø ÓÒ Ò ÄÍ ØÓÖ Þ Ø ÓÒ º º º º º º º º º ¿º¾º½ Ù×× Ò Ð Ñ Ò Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿º¾º¾ Ù×× Ò ÌÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÄÍ ØÓÖ Þ Ø ÓÒ º º º ¿º¾º¿ Ü ×Ø Ò Ò ÍÒ ÕÙ Ò ×× Ó ÄÍ ØÓÖ Þ Ø ÓÒ º º º º ¿º¿ È ÚÓØ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿º¿º½ Ì Æ ÓÖ È ÚÓØ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿º¿º¾ È ÖØ Ð È ÚÓØ Ò Ò ÓÑÔÐ Ø È ÚÓØ Ò º º º º º º º ¿º¿º¿ Ë Ð ÊÓÛ È ÚÓØ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ó« ÖÖÓÖ º ÓÒ Ø ÓÒ Ò ººººººº ººººººº ººººººº ººººººº ºº º ºº ºº ºº ºº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½ ¿ º º º º º º º º º º º ½¼ ½½ ½½ ½¿ ½ º º º º º º ¾½ ¾½ ¾ ¾ ¿¿ ¿ ¿ º º º º º º º º º º º º ¿ ¼ ¼ ¼ ¾ ¿ ¿ ¾ ¿ ¿ Ú ÇÆÌ ÆÌË ¿º ¿º ËÓÑ ËÔ Ð Ä Ò Ö ËÝ×Ø Ñ× º º º º º º º º ¿º º½ ËÝÑÑ ØÖ ÈÓ× Ø Ú ¬Ò Ø ËÝ×Ø Ñ ¿º º¾ ÓÒ ÐÐÝ ÓÑ Ò ÒØ ËÝØ Ñ× º º º ¿º º¿ ÌÖ ÓÒ Ð ËÝ×Ø Ñ º º º º º º º º º ¿º º ÒÖÐ Ò ËÝ×Ø Ñ× º º º º º º È ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ò ÐÝ× × º º º º º º º º º º º ºº Ò ºº ºº ºº ºº ºººººº ÓÐ × Ý ºººººº ºººººº ºººººº ºººººº ººººº ØÓÖ Þ ººººº ººººº ººººº ººººº ÁØ Ö Ø Ú Å Ø Ó × ÓÖ ËÓÐÚ Ò ËÝ×Ø Ñ× Ó Ä Ò Ö ÕÙ Ø ÓÒ× º½ Ð ×× ÁØ Ö Ø Ú Å Ø Ó × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ × ÓÒ ÔØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º¾ Ê Ö ³× Å Ø Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º¿ Â Ó Å Ø Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º Ù××¹Ë ÐÅ Ø Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º ËÙ ×× Ú ÇÚ Ö Ê Ð Ü Ø ÓÒ ´ËÇʵ Å Ø Ó º º º º º º º º½º ËÝÑÑ ØÖ ËÙ ×× Ú ÇÚ Ö Ê Ð Ü Ø ÓÒ ´ËËÇʵ Å Ø Ó º¾ ÓÒÚ Ö Ò Ò ÐÝ× × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ËÓÐÙØ ÓÒ× Ó ÆÓÒ¹Ð Ò Ö ÕÙ Ø ÓÒ× º½ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö × º º º º º º º º º º º º º º º¾ × Ø ÓÒ Å Ø Ó º º º º º º º º º º º º º¿ Æ ÛØÓÒ³× Å Ø Ó º º º º º º º º º º º º º¿º½ Ö Ú Ø ÓÒ Ó Æ ÛØÓÒ³× Å Ø Ó º¿º¾ ÓÒÚ Ö Ò Ò ÐÝ× × º º º º º º º¿º¿ Ü ÑÔÐ × Ò È Ø ÐÐ× º º º º º º¿º ËÝ×Ø Ñ Ó ÆÓÒÐ Ò Ö ÕÙ Ø ÓÒ× º ÉÙ × ¹Æ ÛØÓÒ³× Å Ø Ó ´Ë ÒØ Å Ø Ó º º½ Ì Ë ÒØ Å Ø Ó º º º º º º º º º¾ ÖÖÓÖ Ò ÐÝ× × Ó Ë ÒØ Å Ø Ó º Ü ÈÓ ÒØ Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ð ÁØ Ö Ø ÓÒ º º º½ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ÁØ Ö Ø ÓÒ º º º º º º º º º¾ ÓÒÚ Ö Ò Ò ÐÝ× × º º º º º º ºº ºº ºº ºº ºº ºº ºº µ ºº º ºº ºº ºº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ º½ ÈÓÐÝÒÓÑ Ð ÁÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ Ü ×Ø Ò Ò ÍÒ ÕÙ Ò ×× º º º º º º º º º º º º º½º¾ Æ Ú ÔÔÖÓ ÓÖ ÈÓÐÝÒÓÑ Ð ÁÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ º º½º¿ Ä Ö Ò ÓÖÑ Ò Æ Ú ÐÐ ³× Å Ø Ó º º º º º º º½º Æ ÛØÓÒ³× ÓÖÑ Ó ÈÓÐÝÒÓÑ Ð ÁÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ º º º½º Ú « Ö Ò ×Ë Ñ º º º º º º º º º º º º½º ÖÖÓÖ Ò ÐÝ× × ÓÖ ÈÓÐÝÒÓÑ Ð ÁÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ º º º¾ À ÖÑ Ø ÁÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º½ Ü ×Ø Ò Ò ÍÒ ÕÙ Ò ×× º º º º º º º º º º º º º¾º¾ Ä Ö Ò ÓÖÑ ÓÖ À ÖÑ Ø ÁÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ º º º º º¾º¿ Ú « Ö Ò Å Ø Ó ÓÖ À ÖÑ Ø ÁÒØ ÖÔÓÐ º¾º ÖÖÓÖ Ò ÐÝ× × ÓÖ À ÖÑ Ø ÁÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ººº ººº ººº ººº ººº ººº ººº ººº ººº ººº Ø ÓÒ ººº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ººº Ø ÓÒ ººº ººº ººº ººº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½ ½ ½ ¿ ¿ ¿ ¿ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º ¾ º º º º ½¼¼ º ½¼½ º ½¼¿ º º º º º º º º º º º º ½¼ ½¼ ½¼ ½¼ ½¼ ½½½ ½½¿ ½½ ½¾¼ ½¾½ ½¾¾ ½¾¿ ½¾ º º º º º º º º º º º º ÇÆÌ ÆÌË Ú º¿ ËÔÐ Ò ÁÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º¿º½ Ù ËÔÐ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ÆÙÑ Ö Ð « Ö ÒØ Ø ÓÒ Ò ÁÒØ Ö Ø ÓÒ º½ ÆÙÑ Ö Ð « Ö ÒØ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º½º½ ÒØ «ÖÒ ÅØÓ ºººººº º½º¾ ÈÓÐÝÒÓÑ Ð ÁÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ Å Ø Ó º º½º¿ Ê Ö ×ÓÒ ÜØÖ ÔÓÐ Ø ÓÒ Å Ø Ó º º¾ ÆÙÑ Ö Ð ÁÒØ Ö Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º¾º½ Ð Ñ ÒØ× Ó ÆÙÑ Ö Ð ÁÒØ Ö Ø ÓÒ º¾º¾ Æ ÛØÓÒ¹ ÓØ × ÓÖÑÙÐ × º º º º º º º¾º¿ ÓÑÔÓ× Ø Æ ÛØÓÒ¹ ÓØ × ÓÖÙÑÐ × º¿ Ù×× Ò ÉÙ Ö ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º¿º½ ÇÖØ Ó ÓÒ Ð ÈÓÐÝÒÓÑ Ð× Ò ÉÙ Ö º¿º¾ Ù×× Ò ÉÙ Ö ØÙÖ ÊÙÐ º º º º º º¿º¿ ÖÖÓÖ Ò ÐÝ× × º º º º º º º º º º º º º ÔØ Ú ÉÙ Ö ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º ÊÓÑ Ö ÁÒØ Ö Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º ºººººº ºººººº ºººººº ºººººº ºººººº ºººººº ºººººº ºººººº ºººººº ØÙÖ ÊÙÐ ºººººº ºººººº ºººººº ºººººº ÆÙÑ Ö Ð ËÓÐÙØ ÓÒ× Ó ÇÖ Ò ÖÝ « Ö ÒØ Ð º½ Ü ×Ø Ò Ò ÍÒ ÕÙ Ò ×× Ó ËÓÐÙØ ÓÒ× º º º º º¾ ÙÐ Ö³× Å Ø Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º¿ ÊÙÒ ¹ÃÙØØ Å Ø Ó × º º º º º º º º º º º º º º ËÝ×Ø Ñ× Ò À Ö¹ÇÖ Ö ÇÖ Ò ÖÝ « Ö ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÕÙ Ø ÓÒ× ººººººº ººººººº ººººººº Ð ÕÙ Ø ÓÒ× ÓÙÒ ÖݹΠÐÙ ÈÖÓ Ð Ñ× ÓÖ ÇÖ Ò ÖÝ « Ö ÒØ º½ Å Ø Ñ Ø Ð Ì ÓÖ × º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÒØ « Ö Ò Å Ø Ó ÓÖ Ä Ò Ö ÈÖÓ Ð Ñ× º º º º¾º½ Ì ÒØ «ÖÒ ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ º º º º º º º¾º¾ ÓÒÚ Ö Ò Ò ÐÝ× × º º º º º º º º º º º º º º¾º¿ À Ö ÇÖ Ö ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ× º º º º º º º º º¿ ÒØ « Ö Ò Å Ø Ó ÓÖ ÆÓÒÐ Ò Ö ÈÖÓ Ð Ñ× º º Ë ÓÓØ Ò Å Ø Ó × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ð º º º º º º º º º º º º º º ÕÙ ºº ºº ºº ºº ºº ºº ºº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ø ÓÒ× ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ½¾ ½¾ ½¿½ ½¿¾ ½¿¿ ½¿ ½¿ ½½ ½ ½ ½¼ ½¿ ½ ½ º º º º ½ ½ ½ ½ ½¼ º º º º º º º ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¿ ¿ ½ ¾ ¾ ¾ Ä ×Ø Ó Ì Ð × ¾º½ ËÓÑ ¾º¾ Á Ö Ø Ö ×Ø × Ó Á ×Ø Ò Ö ­Ó Ø Ò ¹ÔÓ ÒØ ÒÙÑ Ö× º º º º º º º º Ü ÔØ ÓÒ Ò Ð Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ Ä ×Ø Ó ÙÖ × ¾º½ ¿¾¹ Ø × Ò Ð ÔÖ × ÓÒº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ¹ Ø ÓÙ Ð ÔÖ × ÓÒº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ ÔØ Ö ½ ÅØ ÑØ Ð ÈÖ Ð Ñ Ò Ö × ÁÒ Ø × ÔØ Ö¸ Û Ö Ú Û ×ÓÑ Ó Ø ÑÓ×Ø ÑÔÓÖØ ÒØ ØÓÔ × ÖÓÑ Ð ÙÐÙ׸ Ä Ò Ö Ð Ö ¸ Ò Å ØÖ Ü Ò ÐÝ× × Ø Ø Û ÐÐ Ö ÕÙ Ö Ò Ø ×Ù × ÕÙ ÒØ ÔØ Ö× Ø ÖÓÙ Ø Ø × ÓÙÖ× º Ì ÖÓÙ Ø Ø × ÓÓ ¸ Ê Û ÐÐ ÒÓØ Ø × Ø Ó ÐÐ Ö Ð ÒÙÑ Ö׺ ½º½ Ê Ú Û Ó Ð ÙÐÙ× Ï ×Ø ÖØ Û Ø Ø Ö Ú Û Ó ×ÓÑ ¬Ò Ø ÓÒ× Ò Ø ÓÖ Ñ× Ò Ð ÙÐÙ× Ò ÐÙ Ò Ð Ñ Ø¸ ÓÒ¹ Ø ÒÙ Øݸ Ö Ú Ø Ú ¸ Ò Ê Ñ ÒÒ ÒØ Ö Ðº Ï × ÐÐ ÑÔ × Þ Ø Ú Ö ÓÙ× ÓÖÑ× Ó Ì ÝÐÓÖ³× Ø ÓÖ Ñº ½º½º½ Ä Ñ Ø¸ ÓÒØ ÒÙ Øݸ ÍÒÐ ×× ÓØ ÖÛ × ×Ø Ø ¸ º º¸ ª ʺ Û ÐÐ Ö Ú Ø Ú ¸ Ò ÁÒØ Ö Ð ÒÓØ Ö Ð¹Ú ÐÙ ÙÒ Ø ÓÒ ¬Ò Ò ÓÑ Ò ª ʸ × Ø Ð Ñ Ø Ä Ø ¸ ÛÖ ØØ Ò × ÜÐ Ñ ´Üµ ĸ ¼ Æ ¼ ×Ù Ø Ø Ü Æ µ ´Üµ Ä Á Ø Ö × ÒÓ ÒÙÑ Ö Ä Û Ø Ø × ÔÖÓÔ ÖØݸ Ø Ò Û × Ý Ø Ð Ñ Ø Ó Ø Ó × ÒÓØ Ü ×غ ¬Ò Ø ÓÒ ½º¾ ´ ÓÒØ ÒÙÓÙ×µ Ì ÙÒ Ø ÓÒ × × ØÓ ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ø ¬Ò Ø ÓÒ ½º½ ´Ä Ñ Øµ Ï ×Ý Ð Ñ ´Üµ Ü ´µ Ä Ø Ü ½ ½¸ Û Ö Ü ¾ Ê ÓÖ ¸ Ò Ò¬Ò Ø × ÕÙ Ò º Ì × ÕÙ Ò ÓÒÚ Ö × ØÓ Ü ¸ ÛÖ Ø Ð Ñ Ü Ü ÓÖ Ü Ü × ½¸ ÓÖ ÒÝ ¼¸ Ø Ö Ü ×Ø× ÔÓ× Ø Ú ÒØ Ö Æ ´ µ ×Ù ½Ø Ø Æ ÑÔÐ × Ü Ü º Ì ÓÖ Ñ ½º½ ËÙÔÔÓ× ª Ê ¸ Û Ö ª Ê ¸ × ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ü ¾ º Ì Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö ÕÙ Ú Ð Òغ ¬Ò Ø ÓÒ ½º¿ ¾ ÔØ Ö ½º Å Ø ÑØ Ð ÈÖ Ð Ñ Ò Ö × ½º × ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ø Ü º ¾º Á Ü ½ ½ × ÒÝ × ÕÙ Ò Ò Ò Ð Ñ Ü Ü ¸ Ø Ò Ð Ñ ´Ü µ ´Ü µº ½ ½ ¬Ò Ø ÓÒ ½º ´ Ö Ú Ø Ú µ Ì Ö Ú Ø Ú Ó Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ø × Ø Ð Ñ Ø¸ Ø Ü ×Ø׸ ¬Ò Ý ¼´ µ Á ÐÑ Ü ´Üµ ´ µ Ü Ü ×Ø׸ Ø Ò Û × Ý × « Ö ÒØ Ð Ø º Ê Ñ Ö × ½º½ ÒÓØ Ö ÓÖÑ Ó Ö Ú Ø Ú ¼´ µ ¼´Üµ Ì ÓÖ Ñ ½º¾ × ÒÓØ ØÖÙ º ÐÑ ¼ ´Ü · µ ´Üµ Á × « Ö ÒØ Ð Ø ¸ Ø Ò ÑÙ×Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ø º ÙØ Ø ÓÒÚ Ö× Ý ÓÒÚ ÒØ ÓÒ¸ Û Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¬Ò Ø ÓÒ× Ò ÒÓØ Ø ÓÒ׺ ¯ ´ªµ Ø × Ø Ó ÐÐ ÙÒ Ø ÓÒ× Ø Ø Ö ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ú ÖÝÛ Ö Ò ªº ¼ Ü ×Ø× Ò × ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ú ÖÝÛ Ö Ò ¯ ½´ªµ Ø × Ø Ó ÐÐ ÙÒ Ø ÓÒ× ÓÖ Û ªº ´Òµ Ü ×Ø× Ò × ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ú ÖÝÛ Ö Ò ¯ Ò´ªµ Ø × Ø Ó ÐÐ ÙÒ Ø ÓÒ× ÓÖ Û ªº ¯ ½´ªµ Ø × Ø Ó ÐÐ ÙÒ Ø ÓÒ× Ó Û Ó× Ö Ú Ø Ú × × ÓÒØ ÒÙÓÙ׺ ¬Ò Ø ÓÒ ½º ÈÖÓÔ ÖØÝ ½º½ ½´ªµ ¾ ´ªµ ½ ´ªµ ´ªµ Ë Ñ Ð ÖÐݸ Û ¬Ò Ò ØÓ Ø × Ø Ó ÐÐ ÙÒ Ø ÓÒ× ¬Ò ÓÒ ×Ù Ø Ø Ü ×Ø× Ò × ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ú ÖÝÛ Ö Ò Ø ÒØ ÖÚ Ð ´ µº Ì ÓÖ Ñ ½º¿ ´ÊÓÐÐ ³× Ì ÓÖ Ñµ Á ¾ ¸¼ ¼ Ü ×Ø× ÓÒ ´ µ¸ Ò ´ µ ´ µ ¼¸ Ø Ò Ø Ö Ü ×Ø× Ø Ð ×Ø ÓÒ ¾ ´ µ ×Ù Ø Ø ´ µ ¼º Ì ÓÖ Ñ ½º ´ Ò Ö Ð Þ ÊÓÐÐ³× Ì ÓÖ Ñµ ËÙÔÔÓ× ¾ × Ò Ø Ñ × « Ö Ò¹ Ø Ð ÓÒ ´ µº Á ´Üµ ´Ò¼µ ÓÖ Ü Ü¼ ܽ ÜÒ¸ Û Ö Ü ¾ ¸ Ö ×Ø Ò Ø¸ Ø Ò Ø Ö × ¾ ´ µ ×Ù Ø Ø ´ µ ¼º Ì ÓÖ Ñ ½º ´Å Ò Î ÐÙ Ì ÓÖ Ñµ Á ¾ Ò ¼ Ü ×Ø× ÓÒ ´ µ¸ Ø Ò ÓÖ ÒÝ Ü¾ ¸ Ø Ö Ü ×Ø ÒÙÑ Ö ØÛ Ò Ü Ò ¸ ×Ù Ø Ø Ê Ñ Ö × ½º¾ ´Òµ ÓÖ¸ ÕÙ Ú Ð ÒØÐݸ ´ µ · ¼ ´ µ´Ü µ ´Üµ ¼´ µ ´Üµ ´ µ Ü ½º½ Ê Ú Û Ó Ð ÙÐÙ× ¿ ÊÓÐÐ ³× Ø ÓÖ Ñ × ×Ô Ð × Ó Ø Å Ò Î ÐÙ Ø ÓÖ Ñº Ì ÓÖ Ñ ½º ´ÁÒØ ÖÑ Ø Î ÐÙ Ì ÓÖ Ñµ Á ¾ Ò × ×ÓÑ ÒÙÑ Ö ¹ ØÛ Ò ´ µ Ò ´ µ¸ Ø Ò Ø Ö Ü ×Ø× ¾ ´ µ ×Ù Ø Ø ´ µ º Ì ÓÖ Ñ ½º ´ ÜØÖ Ñ Î ÐÙ Ì ÓÖ Ñµ Á ¾ ¸ Ø Ò Ø Ö Ü ×Ø Ò Ò ×Ù Ø Ø ´ µ ´Üµ ´ µ ÓÖ ÐÐ Ü ¾ º Á ¸ Ò Ø ÓÒ¸¼ × « Ö ÒØ Ð ÓÒ ´ µ¸ Ø Ò Ò Ó ÙÖ Ø Ö Ø Ø Ò ¹ÔÓ ÒØ× Ó ÓÖ Û Ö × Þ ÖÓº ¬Ò Ø ÓÒ ½º ´Ê Ñ ÒÒ ÁÒØ Ö Ðµ ËÙÔÔÓ× × ÙÒ Ø ÓÒ ¬Ò ÓÒ º Ì Ê ¹ Ñ ÒÒ ÒØ Ö Ð Ó ÓÒ × Ø Ð Ñ Ø¸ Ø Ü ×Ø׸ Ê Ñ Ö × ½º¿ ´Üµ Ü ÛÖ Ü Ô ÖØ Ø ÓÒ Ó Ê Ñ Ö × ½º Ü Ü ½ ¸ Þ ¾ Ü ½ º ÁÒ Ø ÐÑ ÑÜ Ü ¼ Ì Ü ·´ ½µ × Ó ÕÙ ÐÐÝ ×Ô ÐÑ Ò º ½ ½ Ò ÓÒ ¸ ÓÒ × ´ µ´ ÓÖ Ñ Û Ø Ä Ö Ò Ü ×Ø× ÓÒ º Ì Ò ÓÖ ÒÝ Ü Ò Ò ×Ù Ø Ø Ü¸ ØÛ Ò Ü Ò ´Üµ ÈÒ ´Üµ ´Üµ Ü ¸ Ø Ò ÓÒ × ½º½º¾ Ì ÝÐÓÖ³× Ì ÓÖ Ñ ÛÖ × ÜÒ ´Ü µ ½ ´µ ´Üµ Ü Ì ÓÖ Ñ ½º ´Ì ÝÐÓÖ³× Ì ´Ò·½µ ´µ Ò Ü ¡¡¡ Á × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÓÒ Ò ¸ Ø Ò Ø Ö Ü ×Ø× ¾ ´ µ¸ ×Ù Ø Ø ´Üµ ´Üµ Ü ´Üµ Þ Ü½ ÓÖ Ñ ÓÖ ÁÒØ Ö Ðµ × ÒØ Ö Ð Ò Ó × ÒÓØ Ò × Ò ÓÒ ÁÒ Ø ×Ô Ð × Û Ò Ü Ü¼ Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò Ò ÓÖ Ñ ½º ´Å Ò Î ÐÙ Ì ´Þ µ ½ × Ö ØÖ Öݸ Ò Ü ´Üµ Ü ÛÖ Ò µ ËÙÔÔÓ× ¾ Ò Ò ¸ Ø Ö Ü ×Ø× ÒÙÑ Ö ¸ Ô Ò Ò ÓÒ ÓÖÑÙÐ µ ÈÒ ´Üµ · Ò ´Üµ Ò ¼ ½ ´µ ´ µ´Ü µ ´½º½µ ´½º¾µ ÔØ Ö ½º Å Ø × ÐÐ Ø Ò¹Ø Ì ÝÐÓÖ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ÓÖ ÑØ Ð ÈÖ Ð Ñ Ò Ö × ÒØ Ö Ø ¸ Ò ½ ´Ò·½µ ´ µ´Ü µÒ·½ ´Ò · ½µ Ò ´Üµ ´½º¿µ ½ ´µ ´ µ´Ü µ · ÊÒ ´Üµ ´½º µ × ÐÐ Ø Ö Ñ Ò Ö Ø ÖѸ ÖÖÓÖ Ø ÖѸ ÓÖ ØÖÙÒ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ××Ó Ø Û Ø ÈҴܵº Ì Ò¬Ò Ø × Ö × Ý Ø Ò Ø Ð Ñ Ø Ó ÈҴܵ × Ò ½ × ÐÐ Ø Ì ÝÐÓÖ × Ö × ÓÖ ´Üµº Ê Ñ Ö × ½º Ì Ñ Ò¹Ú ÐÙ Ø ÓÖ Ñ × ×Ô Ð × Ó Ì ÝÐ Ö³× Ø ÓÖ Ñ Ý Ø Ò Ò ¼º Ì ÓÖ Ñ ½º½¼ ´Ì ÝÐÓÖ³× Ì ÓÖ Ñ Û Ø ÁÒØ Ö Ð ÓÖѵ Á ¾ Ò·½ ¸ Ø Ò ÓÖ ÒÝ Ü Ò Ò ¸ Ò ´Üµ ¼ ÛÖ ½ ÊÒ ´Üµ Ì ÓÖ Ñ ½º½½ ´ÇØ ´µ ¼ Ò ÒÒ Ü· Ì Ò ¼ ¸Ò Ü ´Ò·½µ ´Øµ´Ü ØµÒ Ø ÓÖ Ñµ Á ´½º µ ¾ ÓÖ ÓÓ Ó Ü¸ Ø Ö Ü ×Ø× ×Ù Ø Ø Ò ´Ü µ Ü Ò Ö ÓÖÑ× Ó Ì ÝÐÓÖ³× Ì ´Ü · µ Ü Ü ¼ º ½ ´µ ´Üµ ´ ½µ ÓÖ Ñ ½º½¾ ´Ì ÝÐÓÖ³× Ì ½ ´µ ´Üµ · Ò·½ ¸ Ø Ò ÓÖ ÒÝ Ü ¾ ½ ´Ò·½µ ´ µ Ò·½ ´Ò · ½µ · ´ ½µÒ·½ ´Ò·½µ ´ µ Ò·½ ´Ò · ½µ ´½º µ ´½º µ ËÙÔÔÓ× Ø Ø ´Ü ݵ Ò ÐÐ Ø× Ö ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÓÒ ´Ü Ý µ ¸ Ø Ö Ü ×Ø× ØÛ Ò Ü Ò ÓÖ Ñ Ò ÌÛÓ Î Ö Ð ×µ Ò·½ ´Ü¼ ݼ µ ¾ ´Ü Ý µ ¾ Ô ÖØ Ð Ö Ú Ø Ú × Ó ÓÖ Ö Ð ×× Ø Ò ÓÖ ÕÙ Ð ØÓ Ý ¸ Ò ÐØ º ÓÖ Ú ÖÝ Ò ØÛ Ò Ý Ò Ý¼ Û Ø Ü Ü¼ ´Ü Ý µ ÛÖ ÈÒ ´Ü Ý µ ÈÒ ´Ü Ý µ · ÊÒ ´Ü Ý µ ´½º µ ´Ü¼ ݼ µ · ´Ü ܼ µ ´Ü¼ ݼµ · ´Ý ݼ µ ´Ü¼ ݼµ Ü Ý ¾ ¾¾ ´Ü ܼ µ · ´Ü¼ ݼµ · ´Ü ܼ µ´Ý ݼ µ ´Ü¼ ݼ µ ¾ ܾ ÜÝ ´Ý ݼ µ¾ ¾ · ´Ü¼ ݼ µ · ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¾ ݾ · ½ Ò Ò Ò ¼ ´Ü ܼ µÒ ´Ý ݼ µ Ò ÜÒ Ý ´Ü¼ ݼµ ´½º µ ½º½ Ê Ú Û Ó Ð ÙÐÙ× Ò ½ ´Ò · ½µ ÊÒ ´Ü Ý µ Ò·½ ´Ü ܼ µÒ·½ ´Ý ݼ µ Ò·½ ¼ Ò·½ ÜÒ·½ Ý Ì ÙÒ Ø ÓÒ ÈÒ´Ü Ý µ × ÐÐ Ø Ò¹Ø Ì ÝÐÓÖ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ò ØÛÓ Ú Ö ´Ü Ý µ¸ Ò ÊÒ ´Ü Ý µ × Ø Ö Ñ Ò Ö Ø ÖÑ ××Ó Ø Û Ø ÈÒ´Ü Ý µº ´ µ × ÓÖ Ø ´½º½¼µ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ× Ö Ø ÙÒ Ø ÓÒ ´Üµ ÐÒ Ü Ò Ø ÒØ ÖÚ µ Ð ½ ¾ º Ë Ò ½ ¼´Üµ Ü ½¸ ¸ ¼¼¼´Üµ ¾Ü ¿ ¡ ¡ ¡ Ò ×Ó ÓÒº ÁÒ Ò Ö Ð¸ ´ ´Üµ ´ ½µ ´ ½µ Ü º À Ò ¸ Û Ø ½¸ Ì ÝÐÓÖ³× Ø ÓÖ Ñ ½º Ú ×¸ Ü ÑÔÐ ½º½ ¼¼´Üµ Ü ¾ ÐÒ Ü ÛÖ ½ ¾ Ü Ò ½ ½ ½ Ò ´Ü ½µ · ´Ò·½µ ½¼ ´Ò·½µ´Ü ½µÒ·½ º Ì ÖÖÓÖ Ø ÖÑ × ½ Ò·½ ½ ´Ò·½µ´Ü ½µÒ·½ º ÌÓ ×Ø Ñ Ø ÐÒ ¾ ½º Ë Ñ Ð ÖÐݸ ØÓ ×Ø Ñ Ø ½ Ò·½ Ò ½ ´Ü ½µÒ·½ Ò·½ Û Ø Ò ÖÖÓÖ Ð ×× Ø Ò ½¼ ¸ Ø ÛÓÙÐ Ö ÕÙ Ö ½ ¼ ½ Ò·½ Ò Ì × Ñ Ò× Ò ´ ½µÒ Ò·½ Ü Ò ×Ò ´ ½µ ½ Ò ÐÒ ½ ½ ¾ Ò·½ Û Ø Ø × Ñ ÔÖ × ÓÒ¸ Ø Ö ÕÙ Ö × ½¼ ÁØ × ×ÙÆ ÒØ ØÓ ØØ Ò Ø ÙÖ Ý Ò ¾ º Ü ÑÔÐ ½º¾ ÓÒ× Ö Ø ÙÒ Ø ÓÒ ´Üµ Ó× Ü ¬Ò ÓÒ Ê º Ë Ò Ø ÓÖ Ñ Ò ÔÔÐ ÓÖ ÒÝ Ò ¼º Ï Ø Ò ¾ Ò ¼¸ Û Ú ´Üµ ÛÖ ¼ º ÌÓ ×Ø Ñ Ø Ü Ó×´¼ ¼½µ ÛÖ ¼ Ó×´¼ ¼½µ ½ ½ ½ ܾ · Ü¿ × Ò ¾ Ù× Ò Ø Ì ÝÐÓÖ³× Ø ÓÖ Ñ¸ ÓÒ × ½ ½ ½ ´¼ ¼½µ¾ · ´¼ ¼½µ¿ × Ò ¾ º ËÒ ¼ ¼½ Ó× Ü ×Ò Ó×´¼ ¼½µ ¼ ¾ ½´Ê µ¸ Ì ÝÐÓÖ³× ¼ · ½ ¢ ½¼ ¸ Ø ÖÖÓÖ × ½ ½ ¢ ½¼ ¼½ ¢ ½¼ ×Ò ÔØ Ö ½º Å Ø ÑØ Ð ÈÖ Ð Ñ Ò Ö × Ì × Ñ Ò× Ø Ø Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ¼ Ñ Ø × Ø Ð ×Ø Ø ¬Ö×Ø ¬Ú ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ Û Ø Ò ¿¸ Û Ð×Ó Ú ´Üµ Ø× Ó ½ ½ ½ ܾ · Ü Ó× ¾ ¾ Ó× Ü Ì ÔÔÓÖÜ Ñ Ø ÓÒ Ó Ó×´¼ ¼½µ Û Ø Ø × ÓÖÑÙÐ Ö Ñ Ò× Ø × Ñ ¸ ×Ø ÐÐ ¼ ÒÓÛ Ú ÑÙ ØØ Ö ÙÖ Ý ××ÙÖ Ò × Ò Ø ÖÖÓÖ × ÒÓÛ ½ Ü Ó× ¾ Ì × Ñ Ò× Ø Ø Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ¼ Ô Ö ØÓ Ø ½½¹ Ø ÙÖ Ý Ó×´¼ ¼½µ ¼ ¾ ¢ ½¼ ½ ´¼ ¼½µ ¾ Ñ Ø × Ø Ð ×Ø Ø ¬Ö×Ø ¼ ¼¼¼¼ ¾º º Ó×´¼ ¼½µ ¸ ÙØ Û Ø Ø× Û Ò Óѹ Ì × Ü ÑÔÐ × ÐÐÙ×ØÖ Ø Ø ØÛÓ Ó Ø Ú × Ó ÒÙÑ Ö Ð Ò ÐÝ× ×º Ì ¬Ö×Ø × ØÓ ¬Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ¸ Û ÓØ Ì ÝÐÓÖ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× ÔÖÓÚ º Ì × ÓÒ Ó Ø Ú × ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø ÙÖ Ý Ó Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒº ÁÒ Ø ÔÖ Ú ÓÙ× Ü ÑÔÐ ¸ Ø Ð Ø Ö Ò ÐÝ× × × ÑÙ ÑÓÖ Ò ÓÖÑ Ø Ú ¸ Ú Ò Ø ÓÙ ÓØ Ú Ø × Ñ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒº ½º¾ Ê Ú Û Ó Ä Ò Ö Ð Ö Ò Å ØÖ Ü Ò ÐÝ× × ½º¾º½ Å ØÖ × Ò Î ØÓÖ× Ï Ð Ø ÊÒ ÒÓØ Ø Ü × ØÓ ¾ ÊÒ ÐÐ Ö Ð Ò¹Ú ØÓÖ× ´ ÓÐÙÑÒ Ú ØÓÖ×µ ¾ ¿ ܽ ܾ ´µ Ü Ü ¾Ê º º º ½¾ Ò ÜÒ ÒÛ Ü × Ö ÖÖ ×Ø ¹Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Üº Ý ÓÒÚ Ø ÓÒ¸ Ê Ò¢½ Ê Ò ÒÓØ × Ø ½¢Ò Ø ÖÓÛ Ú ØÓÖ׸ Ü ¾ Ê ½¢Ò Ü Ü½ ܾ × Ø Ó ÓÐÙÑÒ Ú ØÓÖ× Ò Ê ÜÒ ¸ Ü ¾ Ê º Ñ¢Ò Û ÐÐ Ê ÒÓØ Ø × Ø Ó ÐÐ Ñ ¢ Ò Ñ ØÖ × ¿ ¾ ½½ ½¾ ¡ ¡ ¡ ½Ò ¾½ ¾¾ ¡ ¡ ¡ ¾Ò ¾ Ê Ñ¢Ò ´µ º º ºº º º º º º º º º ѽ Ѿ ¡ ¡ ¡ ÑÒ ÒÛ ¾Ê × ÐÐ Ø ´ µ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó º Ö ÕÙ ÒØÐݸ Û Ù× Ø ½¾ ÒÛ ¾ ½ ¾ º º º Ñ Ò ¿ ¾ ÊÑ ÒÓØ Ø ÓÒ ½º¾ Ê Ú Û Ó Ä Ò Ö Ð Ö Ò Å ØÖ Ü Ò ÐÝ× × ÒÓØ × Ø ¹Ø ÓÐÙÑÒ Ó º Ò ÐÓ ÓÙ×Ðݸ Û Ù× Ò Ò Ñ¢Ò ØÓ Ò¹Ú ØÓÖ× Ò ÓÑÔÐ Ü Ñ ¢ Ò Ñ ØÖ ×¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ì ØÖ Ò×ÔÓ× Ó Ñ ØÖ Ü × Ì ¾ Ê Ò¢Ñ Ò ¾ ¿ ½½ ¾½ ¡ ¡ ¡ ѽ ½¾ ¾¾ ¡ ¡ ¡ Ѿ Ì º º ºº º º º º º º º º ½Ò ¾Ò ¡ ¡ ¡ ÑÒ ÓÖ ÓÑÔÐ Ü Ñ ØÖ Ü ¾ ¢ Ñ Ò¸ Ø À ÖÑ Ø ¾ ½½ ½¾ º º º À ½Ò ÛÖ ËÓÑ ¯ ¾ ܽ ݽ · Ѿ º º º ¡¡¡ ÑÒ º Ò ¡ ¡ ¡ · ÜÒ ÝÒ Ñ ØÖ Ü¹Ú ØÓÖ ÑÙÐØ ÔÐ Ü Ø ÓÒ ÓÖ Ü½ ½ · ܾ ¾ · Ñ ØÖ Ü¹Ñ ØÖ Ü ÑÙØ ÔÐ ¡ ¡ ¡ · ÜÒ Ø ÓÒ ÓÖ ¾Ê ¢ ÑÒ ¯ ¾Ò ¿ ѽ ½ ÜÝ ¾Ê ÓÙØ Ö ÔÖÓ Ù Ø ÓÖ Ü ¾ Ê Ñ Ý ¾ Ê Ò ¸ ¾ ¿ ܽ ݽ ܽ ݾ ¡ ¡ ¡ ܽ ÝÒ Ü¾ ݽ ܾ ݾ ¡ ¡ ¡ ܾ ÝÒ ÜÝ Ì ÜÝ º º º ººº º º º º º º ÜÑ Ý½ ÜÑ Ý¾ ¡ ¡ ¡ ÜÑ ÝÒ Ý ¯ ¾½ ¡ ¡ ¡ ¾¾ ¡ ¡ ¡ º ºº º º º × Ø Ó ÓÑÔÐ Ü ÓعÔÖÓ Ù Ø ÓÖ Ü Ý ¾ Ê Ò ¸ ÜÝ ¯ × Ò ÒÓØ × Ø ÓÑÔÐ Ü ÓÒ Ù Ø Ó × Ñ ØÖ Ü¹Ú ØÓÖ ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ò ÐÙ Ì ¯ ÒÓ ÒÓØ Ø ½¾ Ò ¾ Ê Ñ¢Ô ¾ Ê Ñ¢Ò Ò ÓÖ Ý Ò ½ Ü ¾ ÊÔ¢Ò ¸ Ò Ô ÛØ ½ × ÜÔÝ Þ ÛØ Ü Ý Þ ¾ ÊÒ ¸ « ¾ ʺ «Ü · Ý ÓÖ Þ ¾ Ê Ñ¢Ò «Ü · Ý Ò Ü ¾ ÊÒ ¸ ½¾ Ò ÔØ Ö ½º Å Ø ¯ ÓÙØ Ö¹ÔÖÓ Ù Ø ÙÔ ¾ Ê Ñ¢Ò ¯ ÓÖ ·Ü Ý ¾ ÊÑ Ý ¾ ÊÒ º Ü ÜÔÝ Ü·Ý Þ ¾ Ê Ñ¢Ò ÛØ Ì ¾ ½ Ö ÐÐ Ñ ØÖ Ü × ×ÕÙ ×Ù Ø Ø Ò× ÏÒ Æ ¸× ´ ½ ¼ ¼ º º º ¼ ¿ ¾ ¾ ×Ô Ð Ñ ØÖ Ü Û Ø ½ ¼ ¼ ½ ¼ º º º ¼ ÒØÖ × ¸ º ¿ ¾ ¡¡¡ Ò ¼ ¼ ¼ º º º ½ ¿ ×Ø Ò Ö ÙÒ Ø Ú ØÓÖ׺ Ï Ò Ø × Þ Ó ÁÒ × Ð Ö ÖÓÑ Ø ÓÒØ Òظ Ø × Ò Ö ÐÐÝ ÛÖ ØØ Ò × ÑÔÐÝ × Á º Ö Ñ ØÖ Ü ¾ Ê Ò¢Ò × × ØÓ ÒÓÒ× Ò ÙÐ Ö ´ÓÖ ÒÚ ÖØ Ð µ Ø Ö Ü ×Ø× ¾ Ê Ò¢Ò ÁÒ ¸ Ø Ò ¢ Ò ÒØ ØÝ Ñ ØÖ Üº Ì Ñ ØÖ Ü × ÐÐ Ø ÒÚ Ö× Ó ÒÓØ × ½ º Ò Ö ÓØ Ò¹ Ý¹Ò ÒÓÒ¹× Ò ÙÐ Ö Ñ ØÖ ×¸ Û Ú µ ½ ½ ½ Ò ËÙÔÔÓ× ¾ Ê Ò¢Ò × ÒÓÒ× Ò ÙÐ Ö Ò Ò¸ Ü Ý¾Ê Ò ÓÑÔÙØ Ý Ø ×Ó¹ ÐÐ ´ ½ Ü ¼º Ì ÜØ Ò× ÓÒ ØÓ Ö Ò ¹ ´ · Í Î Ì µ ½ ½ Í Ï Ð ×Ø Ò Ø ½µÌ ´ Ì µ ½ Ì ½ ´ · ÜÝ Ì µ ½ Á ·ÎÌ Ü ·Ý ½ Ø ´ ½ · ÝÌ Þ ¾ ÊÒ Ý ¾ ÊÑ Þ ¾ ÊÑ º Ü ÒØ ØÝ Ñ ØÖ Ü Ó ÓÖ Ö Ò¸ ÁÒ ÓÐÙÑÒ× Ó ÁÒ ¸ Ò ÓÖ Æ Ì Ð ÈÖ Ð Ñ Ò Ö × Ø · ÜÝ Ì ÛØ ÑØ × ÒÓÛÒº Ì Ø ÒÚ Ö× ´ · ÜÝ Ì µ ½ ¸ Û Ö Ë ÖÑ Ò¹ÅÓÖÖ ×ÓÒ¹ÏÓÓ ÙÖÝ ÓÖÑÙÐ ½ ½ÜÝÌ ½ ½ · Ý Ì ½ Ü ÓÖÑÙÐ ÓÖ Í Î ¾ Ê Ò¢ × ½ ½ Í ´Á · Î Ì ½Í µ ½ Î Ì ½ × ÒÓÒ× Ò ÙÐ Öº ÓÐÐÓÛ Ò ×ÓÑ Ñ ØÖ ×Û × Ø Ö ×Ô Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÖ ÔÖÓÔ ÖØݺ ½º¾ Ê Ú Û Ó Ä Ò Ö ¬Ò Ø ÓÒ ½º ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ Ö ÄØ Ò Å ØÖ Ü Ò ÐÝ× × ×ÕÙ Ö ÓÖ Ö Ø Ò ÙÐ Ö Ñ ØÖ Ü¸ × ÐÐ ÓÒ Ð ¼ ØÖ ÓÒ Ð ¼ ½ ÙÔÔ Ö ÓÒ Ð ¼ ÓÖ · ½ ÙÔÔ Ö ØÖ Ò ÙÐ Ö ¼ ×ØÖ ØÐÝ ÙÔÔ Ö ØÖ Ò ÙÐ Ö ¼ ¼ ·½ ÙÔÔ Ö À ×× Ò Ö Ñ ØÖ Ü ×ÝÑÑ ØÖ Ì × Û ×ÝÑÑ ØÖ Ì ÔÓ× Ø Ú ¼ ÔÓ× Ø Ú ¬Ò Ø ÜÌ Ü ¼ Ü ¼ Ü ¾ ÊÒ ÒÓÒ¹Ò Ø Ú ¬Ò Ø ÓÖ ÔÓ× Ø Ú × Ñ ¹ ¬Ò Ø ÜÌ Ü Ò ¬Ò Ø Ø Ö Ü ×Ø Ü Ý ¾ ÊÒ ×Ù Ø Ø ´ÜÌ Üµ´ÝÌ ÑÔÓØ ÒØ ¾ º Ò ÐÔÓØ ÒØ ¼ ÓÖ ×ÓÑ ÔÓ× Ø Ú ÒØ Ö È ÓÒ Ð ÓÑ Ò ÒØ ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ÛÒ ¾ ¯ ÒÓÖÑ Ð ¯ Ð Ì ÒÒ Á ´Ø Ø ×¸ Ì Ì ÛÒ ¢ ½µ Û Ì ¾ Ê Ò¢Ò Ò Ò ¼ Ü Ýµ ¼ ¾ Ê Ò¢Ò À ¾ ÊÒ À ½º¾º¾ Î ØÓÖ ËÔ ¸ Ê Ò ËÔ ¸ Ò ÆÙÐÐ ËÔ ¬Ò Ø ÓÒ ½º ´Ä Ò ÖÐÝ ÁÒ Ô Ò Òص Ï × Ý Ú ØÓÖ× Ü½ ܾ Ò Ô Ò ÒØ «½ «¾ « ¾ Ê Ò ÙÒ Ø ÖÝ ÛÒ ÜÑ Á Ø Ö Ü ×Ø× ÒÝ « Ô Ò Òغ ¼ · «Ñ ÜÑ ÙØ Ñ ½ «Ü µ ¼ ¼ «½ «¾ ¸ Ø Ò Ü½ ܾ «Ñ ÜÑ Á ¾ Ò¢Ò º ¾ ÊÒ Ñ «½ ܽ · «¾ ܾ · À Ö Ð Ò ÖÐÝ ¼ Ö × ØÓ Ð Ò ÖÐÝ ½¼ ÔØ Ö ½º Å Ø ×Ù ×Ô ×Ô ÒÒ Ý Ü½ ܾ ×Ô Ò Ü½ ܾ ÜÑ × ´ ÜÑ Ý ÒÓØ Ñ ¾ ÊÒ ËÙÔÔÓ× Ë Ê Ò × ×Ù ×Ô Ò Ð Ò ÖÐÝ Ò Ô Ò ÒØ Ò ×Ô Ò´ µ Ë ¸ Ø Ò Ò Ý ½ × ½ ÐÐ ¬Ò Ò ÆÙÐÐ ËÔ Æ´ Ü ¾ ÊÒ Ü ¾Ê µ Ë× ×Ù × Øº Á ½ × × ÓÖ Ë Ò Ñ´Ë µ Ñ µ µ Ð ÈÖ Ð Ñ Ò Ö × × « Ü ÓÖ ×ÓÑ « ÄØ ½ Ö ÓÐÙÑÒ× Ó º Ì Ö Ò Ó × ÒÓØ Ò ¬Ò × Ê´ µ Ý ¾ ÊÑ Ý Ü ÓÖ ×ÓÑ Ü ¾ Ê Ò ×Ô Ò Ò Ø ÒÙÐÐ ×Ô Ó × ÒÓØ Ò ¬Ò × ¬Ò Ø ÓÒ ½º ´Ê Ò ÑØ Ò ¾ Ê Ñ¢Ò ¸ Û ½¾ Ö Ñ Ñº Ö ¾ ÊÑ ´½º½½µ Ò ¼ ´½º½¾µ Ì Ö Ò Ó Ñ ØÖ Ü ¸ Ö Ò ´ µ¸ × Ø Ñ Ò× ÓÒ Ó Ò Ø ÒÙÐÐ ØÝ Ó ¸ ¸ × Ø Ñ Ò× ÓÒ Ó Æ ´ µº ÆÓØ ½º½ Ö Ò ´ µ Ö Ò ´ Ì µ × Ø Ñ Ü Ñ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ð Ò ÖÐÝ Ò Ô Ò ÒØ ÓÐÙÑÒ× ´ÓÖ ÖÓÛ×µ Ò º ÆÓØ ½º¾ ËÙÔÔÓ× ¾ Ê Ñ¢Ò Ò Ñ Ò¸ Ø Ò ¬Ò Ø ÓÒ ½º½¼ ´Ê Ò Ê´ µ Ò ÆÙÐÐ Øݵ ÒÙÐÐ ØÝ´ µ Ö Ò ´ µ · ÒÙÐÐ ØÝ´ µ ÆÓØ ½º¿ ËÙÔÔÓ× ¾ Ê Ò¢Ò º Ì ´µ ´µ ´µ ´µ Ò Ò × ÒÓÒ¹× Ò ÙÐ Ö ´ ÒÚ ÖØ Ð ¸ Ü ¼µÜ ¼ Ü × ÙÒ ÕÙ ×ÓÐÙØ ÓÒ ÖÒ´ µ Ò Ø´ µ ¼ ½º¾º¿ ÇÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ ¬Ò Ø ÓÒ ½º½½ ´ÇÖØ Ó ÓÒ Ð Ò ÇÖØ ÓÒÓÖÑ Ðµ × ØÓ ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ÜÌ Ü Ò ÓÖØ ÓÒÓÖÑ Ð ÜÌ Ü Æ ¼ ¼ ½ ½ Ü ×Ø×µ × Ø Ó Ú ØÓÖ× Ü½ ÜÑ ¾ ÊÒ Ö ½º¿ ÆÓÖÑ× ÐÐ ½½ ÌÛÓ ×Ù ×Ô × Ë½ Ò º ¬Ò Ø ÓÒ ½º½¾ Ü ¾ ˽ Ý ¾ ˾ Ò ¬Ò Ø ÓÒ ½º½¿ ´ÇÖØ Ó ÓÒ Ð Ø Ó ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ë Ë¾ Ó ÊÒ ÓÑÔÐ Ñ Òص × ¬Ò × ¨ Ë Ý ¾ ÊÒ Ö × ØÓ ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ËÙÔÔÓ× ÝÌ Ü ¼ Ü ¾Ë ¼ ÓÖ × ×Ù ×Ô º Ì ÓÖ¹ ÊÒ Ë ÜÌ Ý © ËÙÔÔÓ× Í Ò Î Ö ×Ù ×Ô × Ó Ú ØÓÖ ×Ô Ë º Á ×¾Ë Ò ÛÖ ØØ Ò ÙÒ ÕÙ ÐÝ × ×ÙÑ Ù · Ú¸ Û Ö Ù ¾ Í Ò Ú ¾ Î ¸ Ø Ò Û × Ý Ø Ø Ë × Ö Ø ×ÙÑ Ó Í Ò Î Ò Û ÛÖ Ø Ë Í ¨ Î º Ì ÓÖ Ñ ½º½¿ ËÙÔÔÓ× ¾ Ê Ñ¢Ò º Ì Ò ½º Ê´ µ Æ ´ Ì µ ¾º Æ ´ µ Ê´ Ì µ ¿º ÊÒ Ê´ Ì µ ¨ Æ ´ µº ¬Ò Ø ÓÒ ½º½ ´ Ö Ø ËÙѵ ÈÖÓÓ ÓÖ ÒÝ Ý ¾ Ê´ µ ¸ Ý Ì Ü ×Ù Ø Ø Ü Þº Ì Ò ¼ ËÒ Þ ÌÝ ¼¸ Ü ¾ Ê´ µº Ë Ò ÝÌ Ü ÝÌ ´ Þµ Ê´ Æ´ µ ÓÒÚ Ö× Ðݸ ×ÙÔÔÓ× Ý ¾ Æ ´ Ì µº Ì Ò Ì Ý ÒÝ Ü ¾ Ê Ò º Ì × Ñ Ò× Ý ¾ Ê´ µ º Ì Ö ÓÖ Æ´ Ì µ Ê´ Ì Ê´ µ¸ Ø Ö Ü ×Ø× Þ ¾ Ê Ò Ý µÌ Þ ¼º Ì Ø ×¸ Ý ¾ Æ ´ ÌÝ × Ö ØÖ Öݸ Ø ÑÙ×Ø Ì ´ Ü×Ò Ì µº ÀÒ µ ¼Ò Ò ´ Ì Ý µÌ Ü Ý Ì ´ ܵ ¼ ÓÖ µ ½º¿ ÆÓÖÑ× ½º¿º½ Î ØÓÖ ÆÓÖÑ ¬Ò Ø ÓÒ Ò ÈÖÓÔ ÖØ × ¬Ò Ø ÓÒ ½º½ Ú ØÓÖ ÒÓÖÑ × ÙÒ Ø ÓÒ ¡ Ê Ê × Ø × Ý Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÒ ¹ Ø ÓÒ× ÓÖ ÐÐ Ü Ý ¾ Ê Ò « ¾ ʺ ½º Ü ¼ ´ Ü ¼ ¸ Ü ¼µ ¾º Ü · Ý Ü · Ý ¿º «Ü « Ü º Ò Ò ½¾ ÔØ Ö ½º Å Ø ¬Ò Ø ÓÒ ½º½ ¯ Ð ÈÖ Ð Ñ Ò Ö × ÓÖ Ü ¾ ÊÒ ¸ ×ÓÑ Ó Ø ÑÓ×Ø Ö ÕÙ ÒØÐÝ Ù× Ú ØÓÖ ÒÓÖÑ× Ö ½¹ÒÓÖÑ Ò Ü½ ¯ ÑØ ¾¹ÒÓÖÑ Ü¾ Ú Ù Ù Ø Ò Ü¾ ½ ܽ · ܾ · Ü ½ · ÜÒ ¡½ ¾ · ÜÒ ¾ ܽ ¾ · ܾ ¾ · ´½º½¿µ Ô ÜÌ Ü ´½º½ µ ¯ ½¹ÒÓÖÑ ½ Ü ¯ ÑÜÜ ½Ò ´½º½ µ Ô¹ÒÓÖÑ Ò ÜÔ Ü ½ ½ Ô Ô · ÜÒ Ô µ½ ´ ܽ Ô · ܾ Ô · × ÐÐ ÙÒ Ø Ú ØÓÖ Ü ×ÓÑ Ú ØÓÖ ÒÓÖѺ ÈÖÓÔ ÖØÝ ½º¾ ÓÖ ÒÝ Ü Ý ¾ Ê Ò ¸ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ Ò ÕÙ Ð Ø × ÓÐ º ¯ ÀÓÐ Ö Ò ÕÙ Ð ØÝ ¬Ò Ø ÓÒ ½º½ ´ÙÒ Ø Ú ØÓÖµ Ü ¾ ÊÒ ÜÌ Ý ¯ ÜÔÝÕ ½ ÛÖ Ô · ½ Õ Ô ½ ´½º½ µ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ ½ Ù Ý¹Ë Û ÖØÞ Ò ÕÙ Ð ØÝ ÜÌ Ý ÌÛÓ Ú ØÓÖ ÒÓÖÑ× ×Ù Ø Ø ¬Ò Ø ÓÒ ½º½ ½ ¾¾Ê ÓÖ ÒÝ Ü ¾ ÊÒ º ½Ü ¡ « ÁÒ Ø¸ ÐÐ Ú ØÓÖ ÒÓÖÑ× ÓÒ Ê Ò Ö ÕÙ Ú Ð Ò ÔÖÓÔ ÖØ × ÓÖ Ú ØÓÖ ÒÓÖÑ׺ « ܾݾ Ò Ü¬ ¡ ¬ Ö ÕÙ Ú Ð ÒØ Ø Ö Ü ×Ø ÓÒ×Ø ÒØ× ¾Ü ÕÙ Ú Ð Òظ Ò « Ø× ×Ý ØÓ × ÓÛ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ½º¿ ÆÓÖÑ× ½¿ ÈÖÓÔ ÖØÝ ½º¿ ÓÖ ÐÐ Ü ¾ ÊÒ ¸ ܽ ܾ Ü ¬Ò Ø ÓÒ ½º½ ´ ÒÜ ´½º½ µ ´½º½ µ ´½º½ µ ¾ ½ ½ ËÙÔÔÓ× × Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ØÓ Üº Ï ¬Ò ×ÓÐÙØ ÖÖÓÖ Ü Ü ×ÓÐÙØ Ø ÓÒ Ó ×ÓÑ ÔÖÓ Ð Ñ Ò ½ Ô ÒÜ ÔÒ Ü Ü½ ܾ ܽ ÖÖÓÖ Ò Ö Ð Ø Ú ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern