{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Transition Metal Homework Set questions only

Transition Metal Homework Set questions only - Dr Fus CHEM...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dr.!Fus! ! CHEM!123! !1 ! ! CHEMISTRY!123!! TRANSITION!METAL!PROBLEM!SET! All! questions! listed! below! are! problems! taken! from! old! Chemistry! 123! exams! given! here! at! The! Ohio! State! University.!Read!Chapter!23.7!&!all!of!Chapter!24!and!complete! the!following!problems.!These!problems!will!not! be!graded!or!collected,!but!will!be!very!s imilar!to!what!you!will!see!on!an!exam.!! Transition!Metal!Oxidation!State!and!Electron!Configurations!(Section!23.7)! ! ±² ³´µ¶·!¸¹¶!¶º·!·»·¼¶´¸½!¼¸½¾µ¿ ¹´À¶µ¸½!¾¸´!·»·Á·½¶Â!ñ!Ä!ÅÆ!¸½!¶º·!Ç·´µ¸Èµ¼!¶ÀÉ»·²! ! ò !³´µ¶·!¸¹¶!¶º·!·»·¼¶´¸½!¼¸½¾µ¿¹´À ¶µ¸½!¾¸´!¶º·!¾¸»»¸Êµ½¿!¶´À½Âµ¶µ¸½! Á·¶À»!¼À¶µ¸½ÂË!! ÌÀÍ Î¼ ÅÏ ! ÌÉÍ Ðµ ÃÏ ! Ì¼Í !Ñ ÃÏ ! ÌÈÍ !Ñ ÅÏ ! Ì·Í Ñ ÒÏ ! Ì¾Í Ñ ÓÏ ! Ì¿Í Ô´ ÃÏ ! ÌºÍ Ô´ ÅÏ ! ÌµÍ Ô´ ÒÏ ! ÌÕÍ Ô´ ÓÏ ! ÌÖÍ Ô´ ×Ï ! Ì»Í Ø½ ÃÏ ! ÌÁÍ Ø½ ÅÏ ! Ì½Í Ø½ ÒÏ ! Ì¸Í Ø½ ÓÏ ! ÌÇÍ Ø½ ×Ï ! ÌÙÍ Ø½ ÚÏ ! Ì´Í Û· ÃÏ ! ÌÂÍ Û· ÅÏ ! Ì¶Í Û· ÒÏ ! Ì¹Í Û· ×Ï ! ÌÜÍ Ô¸ ÃÏ ! ÌÊÍ Ô¸ ÅÏ ! ÌÝÍ Þµ ÃÏ ! ÌßÍ Þµ ÅÏ ! ÌàÍ Þµ ÒÏ ! ÌÀÀÍ!Ô¹ Ï ! ÌÉÉÍ!Ô¹ ÃÏ ! ̼¼Í !Ô¹ ÅÏ ! ÌÈÈÍá½ ÃÏ ²! ! Ų ÎÖ·¶¼º!À»»!¶º·!Ââ!Çâ!À½È!È! ¸´Éµ¶À»Â²!ã·!¹´·!¶¸!¼»·À´»ß!»ÀÉ·»!À»»!¶º·!ÀݵÂ!À½È!Ç´¸Ç·´»ß!ºÀÈ·!¶º·!¸´Éµ¶À»Â²!!!
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}