filipino.docx - Johnmar B. Abuan Grade-9 FILIPINO GAWAING...

This preview shows page 1 - 4 out of 9 pages.

Johnmar B. AbuanGrade-9FILIPINOGAWAING PAGKATUTOPag-uuri sa mga Tiyak na Bahagi at Katangian ng isang dula batay sa napakinggan diyalogo opag-uusap.GAWAIN 1Alam kong marami kang karanasan sa buhay. Maaaring ang mga karanasan na ito ay nagbunga ngmabuti at ang iba naman ay masama. Aa mga nakalaang kahon, isulat ang mga impormasyong hinihingibatay sa iyogn sariling karanasan.NagawaMabutiMasamaPaano ito itatama?Tulungan ang aking magulang sagawaing bahay./Naglalaro mag hapon kahit hindi patapos ang mga aralin./Gagawin ko muna ang aking mga aralinbago maglaro. Gagawa ako ng skedyulko upang mabalanse ko ang oras ng pag-aaral at paglalaro.Hindi ako sumasama mag-simba./Marapat lamang na maglaan ng oras atpanahon sa Panginoon kayat gigising akong maaga upang makasama ako sapagsisimba.Kongklusyon:Nakasaad sa Bibliya, na meron lamang tayong dalawang lugar na kakahantungan kapag tapos na angating pamamalagi dito sa lupa. Kayat kung maaari ay gagawa ako ng sa tingin ko ay tama at iwasan angmga gawaing alam kong ikakasama ng iba at alam kong mali.GAWAIN 2Panuto: Suriing Mabuti ang akdang binasa. Suriin ang bahagi ng dulang kinabibilangan ng mgasumusunod na pangyayari. Isulat ang sagot sa patlang bago ang bilang. Piliin ang sagot sa loob ngkahon.1.Saglit na kasiglahan2.Tunggalian3.Simula4.Wakas5.Kasukdulan
GAWAIN 3Panuto: Batid kong mayroon ka ng napanood o napakinggang dula. Ano ang pagkakatulad at pagkakaibanito sa akdang tinalakay? Isulat ang sagot sa mga nakalaang kahon.Katangian at ElementoAng Tagahuli ng Ibon saImpeyernoPangunahing TauhanYama, Kiyoyori, Mga demonyo,KoroTagpuanImpeyernoSuriin: Maayos ba ng banghaynito?OoPaano simulan ang dula?Nagpakilala ang hari ngimpeyernoPaano pinadaloy ang mgapangyayari?Ang pagpapakilala ni KiyoyoriPaano winakasan ang dula?Sinabi ni Koro namagsisimulang bagong buhay.Mahalagang eksenang nakaantigsa iyong pusoAng pagbabagong buhay niKoro.REPLEKSIYON:Natutunan ko sa mga gawaing ito ay dapat maging mabait sa kapwa taoGAWAING PAGKATUTOPagsusuri sa Nabasang DulaGawain 2Panuto: Mula sa binasang akda, punan ang sumunod na tsart.
GAWAIN 3B. Suriin at ilarawan ang dulang “Bakit Babae ang Naghuhugas ng Pingga” gamit ang pormat sa ibaba.Bakit Babae ang Naghuhugas ng PingganTagpuan:1.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 9 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly Uploaded Documents

Show More

Newly Uploaded Documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture