DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

ch nh s ch ptrin ktf ff xh 4 01 20131 3 0 k104 01 r

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 10002Phạ m Quỳnh Anh KT 18 Kinh tế la o động FF F 4 01 20131 3 X Học chí nh 0 K104 01 R K104 010002Phạ m Quỳnh Anh KD02 Kinh doa nh bấ t động s ả n F F F 4 01 20131 3 X Học chí nh 0 K104 01 R K104 010002Phạ m Quỳnh Anh T C15 T hị trường tà i chí nh (3T C) F F F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010003T rầ n T hị Hồng á nh T C14 Lậ p và thẩ m đị nh dự á n đầF tư F C)F u (3T 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010003T rầ n T hị Hồng á nh KT 24 Kế hoạ ch hóa & Chí nh sá ch P/triển KTF FF -XH 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010003T rầ n T hị Hồng á nh T C16 T à i chí nh công (3T C) FF F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010003T rầ n T hị Hồng á nh KT 18 Kinh tế la o động FF F 4 01 20131 3 X Học chí nhKH MO LOP 0 K104 01 R K104 010003T rầ n T hị Hồng á nh KT 15 Cá c lý thuy ết kinh tế hiện đạF F i F 4 01 20131 3 X Học chí nh 0 K104 01 R K104 010003T rầ n T hị Hồng á nh T C15 T hị trường tà i chí nh (3T C) F F F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010005Pha n Hoà i Bả o T C14 Lậ p và thẩ m đị nh dự á n đầF tư F C)F u (3T 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010005Pha n Hoà i Bả o KT 24 Kế hoạ ch hóa & Chí nh sá ch P/triển KTF FF -XH 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010005Pha n Hoà i Bả o T C16 T à i chí nh công (3T C) FF F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010005Pha n Hoà i Bả o KT 18 Kinh tế la o động FF F 4 01 20131 3 X Học chí...
View Full Document

This document was uploaded on 03/31/2014.

Ask a homework question - tutors are online