DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

07116 8l t h nh t qt 10 k104 07116 8l t h nh t qt 04

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tà i chí nhF F T in học kế toá n FF Kế toá n quả n trị (4 T C) FF S ổ sá ch và bá o cá o kế toá n (3tc) FF Kiểm toá n phầ n hà nh FF Phâ n tí ch và bá o cá o tà i chí nhF F T in học kế toá n FF Kế toá n quả n trị (4 T C) FF S ổ sá ch và bá o cá o kế toá n (3tc) FF Kiểm toá n phầ n hà nh FF Hệ thống thông tin kế toá n F F T in học kế toá n FF Kế toá n quả n trị (4 T C) FF S ổ sá ch và bá o cá o kế toá n (3tc) FF Kiểm toá n phầ n hà nh FF Kế toá n ngâ n hà ng thương mạ i F F T huế - T hực hà nh và kha i bá o F F Phâ n tí ch và bá o cá o tà i chí nhF F T in học kế toá n FF Kế toá n quả n trị (4 T C) FF S ổ sá ch và bá o cá o kế toá n (3tc) FF Kiểm toá n phầ n hà nh FF Kế toá n tà i chí nh 1 FF Phâ n tí ch và bá o cá o tà i chí nhF F T in học kế toá n FF Kế toá n quả n trị (4 T C) FF S ổ sá ch và bá o cá o kế toá n (3tc) FF Kiểm toá n phầ n hà nh FF T huế - T hực hà nh và kha i bá o F F Phâ n tí ch và bá o cá o tà i chí nhF F T ha nh toá n quốc tế FF T in học kế toá n FF Kế toá n quả n trị (4 T C) FF S ổ sá ch và bá o cá o kế toá n (3tc) FF Kiểm toá n phầ n hà nh FF Hệ thống thông tin kế toá n F F Lị ch s ử cá c học thuy ết kinh tế F T T in học kế toá n FF Kế toá n quả n trị (4 T C) FF S ổ sá ch và bá o cá...
View Full Document

This document was uploaded on 03/31/2014.

Ask a homework question - tutors are online