DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

1 f 4 06 k114 06 1050nguy n xu n t h y i s 13 ph n t

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: - Ngâ n hà ng (3T C) F Quả n trị tà i chí nh 1 F T hị trường chứng khoá n F Kế toá n tà i chí nh F T à i chí nh đị nh lượng F T huế F T iền tệ - Ngâ n hà ng (3T C) F Quả n trị tà i chí nh 1 F T hị trường chứng khoá n F Kế toá n tà i chí nh F Kinh doa nh ngoạ i hối F T huế F T iền tệ - Ngâ n hà ng (3T C) F Quả n trị tà i chí nh 1 F T hị trường chứng khoá n F Anh vă n 5 F Kế toá n tà i chí nh F Kinh doa nh ngoạ i hối F T huế F T iền tệ - Ngâ n hà ng (3T C) F Quả n trị tà i chí nh 1 F T hị trường chứng khoá n F Anh vă n 5 F Kế toá n tà i chí nh F Logic học T Lị ch s ử cá c học thuy ết kinh tế T Ngâ n sá ch nhà nước (2T C) F T huế F T iền tệ - Ngâ n hà ng (3T C) F Quả n trị tà i chí nh 1 F T hị trường chứng khoá n F Anh vă n 5 F Kế toá n tà i chí nh F T à i chí nh đị nh lượng F T huế F T iền tệ - Ngâ n hà ng (3T C) F Quả n trị tà i chí nh 1 F T hị trường chứng khoá n F Kế toá n tà i chí nh F Kinh tế vĩ mô F Kinh doa nh ngoạ i hối F T huế F T iền tệ - Ngâ n hà ng (3T C) F Quả n trị tà i chí nh 1 F T hị trường chứng khoá n F Anh vă n 6 F Kế toá n tà i chí nh F Kinh doa nh ngoạ i hối F T huế F T iền tệ - Ngâ n hà ng (3T C) F Quả n trị tà i chí nh 1 F T hị trường chứng khoá n F Anh vă n 5 F Kế toá n tà i chí nh F Kin...
View Full Document

This document was uploaded on 03/31/2014.

Ask a homework question - tutors are online