DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

2 hc l i 25 k09 503 r k09 50316 8 3 n m nh hng tr

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: c TF F 501 20131 3 3E+ 005 Học lạ i DO HOC NHAM MONQH01 4 06R K09 4 06 1201 0 K09 nguy ễn hoà ng bả o tra ngXH01 xã hội học TF F 501 20131 3 Học lạ i 35 K09 4 06R K09 4 06 1222 n khắ c mạ nh vũ pha I S 13 Phâ n tí ch và thiết kế hệ thống F T F 4 06 20131 4 Cả i thiện 6 5 K09 4 06R K09 4 06 1222 n khắ c mạ nh vũ pha I S 16 Quả n trị dự á n phầ n mềm F F T 4 06 20131 3 Cả i thiện 6 5 K09 4 06R K09 4 06 1222 n khắ c mạ nh vũ pha QT 01 Quả n trị học că n bả n FF T 4 06 20131 3 Học lạ i 4 5 K09 4 07A K09 4 071259pha n lê huy R MA02 Nghiên cứu Ma rketing TF F 4 07B 20131 3 Học lạ i 0 K09 4 07A K09 4 07126 3 ch lưu hoà ng kha nh KT 08 Kinh tế vĩ mô R quá TF F 4 02B 20131 4 Học lạ i 4 5 K09 4 07A K09 4 071279đỗ vă n na m R LS 01 Lị ch s ử cá c học thuy ết kinh tế F T F 4 07A 20131 3 Học lạ i KH MO LOP - 4 07 T AMC 30 K09 4 07A K09 4 071279đỗ vă n na m R PL01 Phá p luậ t đạ i cương TF F 4 01 20131 3 Học lạ i 35 K09 4 07A K09 4 071279đỗ vă n na m R QT 11 Quả n trị s ả n xuấ t TF F 4 07A 20131 3 Học lạ i 4 5 K09 4 07A K09 4 07129 5 m phê R lâ T C15 T hị trường tà i chí nh (3T C) T F F 4 07B 20131 3 Học lạ i 30 K09 4 07A K09 4 07134 6 R nguy ễn thị hả i y ến QT 04 Quả n trị nguồn nhâ n lực TF F 4 07A 20131 3 Học lạ i 10 K09 4 07B K09 4 07136 7 đức dũng R lê LS 01 Lị ch s ử cá c học thuy ết...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online