DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

20131 20131 20131 20131 20131 20131 20131 20131 20131

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ạ i điện tử (4 02) F F F 4 02T Đà m phá n kinh doa nh FF F 4 02T Đầ u tư quốc tế FF F 4 02T Ngoạ i ngữ chuyên ngà nh nâ ng caF Fo F 4 02T Quả n trị nguồn nhâ n lực công ty đa Q/Gia 4 02T FF F Kinh tế đô thị - vùng và miền FF F 4 03 Ma rketing đị a phương FF F 4 03 Kinh tế la o động FF F 4 03 Quả n lý Công FF F 4 03 Kinh doa nh bấ t động s ả n F F F 4 03 Kinh tế giá o dụ c FF F 4 03 Kinh tế nông nghiệp & PT NT T F F 4 03 Kinh tế đô thị - vùng và miền FF F 4 03 Ma rketing đị a phương FF F 4 03 Kinh tế la o động FF F 4 03 Quả n lý Công FF F 4 03 Kinh doa nh bấ t động s ả n F F F 4 03 Kinh tế giá o dụ c FF F 4 03 Kinh tế đô thị - vùng và miền FF F 4 03 Ma rketing đị a phương FF F 4 03 Kinh tế la o động FF F 4 03 Quả n lý Công FF F 4 03 Kinh doa nh bấ t động s ả n F F F 4 03 Kinh tế Công (5T C) TF F 4 03 Kinh tế giá o dụ c FF F 4 03 Kinh tế đô thị - vùng và miền FF F 4 03 Ma rketing đị a phương FF F 4 03 Kinh tế la o động FF F 4 03 Quả n lý Công FF F 4 03 Chiến lược phá t triển KT - XH F T F 4 03 Kinh tế giá o dụ c FF F 4 03 Lị ch s ử cá c học thuy ết kinh tế F T F 4 03 Qua n hệ công chúng FF F 4 03 Kinh doa nh ngoạ i hối TF F 4 04 A Quả n trị học că n bả n TF F 4 03 Ngâ n sá ch nhà nước (2T C) T F F 4 04 A T ư tưởng Hồ Chí Minh TF F 4 06 giá o d...
View Full Document

This document was uploaded on 03/31/2014.

Ask a homework question - tutors are online