DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 3 5 3

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tế đối ngoạ i (3T C) FF F 4 01 Dự bá o kinh tế FF F 4 01 T iền tệ ngâ n hà ng (4 T C) F F F 4 01 Kinh tế vi mô 2 FF F 4 01 Anh vă n 5 FF F 4 01 Qua n hệ công chúng FF F 4 01 Phá p luậ t đạ i cương FF T 4 01 Kinh tế đối ngoạ i (3T C) FF F 4 01 Dự bá o kinh tế FF F 4 01 T iền tệ ngâ n hà ng (4 T C) F F F 4 01 Kinh tế vi mô 2 FF F 4 01 Anh vă n 5 FF F 4 01 Đầ u tư quốc tế (4 01) FF F 4 01 Kinh tế đối ngoạ i (3T C) FF F 4 01 Dự bá o kinh tế FF F 4 01 T iền tệ ngâ n hà ng (4 T C) F F F 4 01 Kinh tế vi mô 2 FF F 4 01 Anh vă n 5 FF F 4 01 Đường lối cá ch mạ ng củ a ĐCS VN( LS FĐả ng)01 FT 4 Lị ch s ử cá c học thuy ết kinh tế T F F 4 01 Quả n trị học că n bả n FT F 4 01 Đầ u tư quốc tế (4 01) FF F 4 01 Lý thuy ết thống kê FT F 4 01 Kinh tế đối ngoạ i (3T C) FF F 4 01 Dự bá o kinh tế FF F 4 01 T iền tệ ngâ n hà ng (4 T C) F F F 4 01 Kinh tế vi mô 2 FF F 4 01 Qua n hệ công chúng FF F 4 01 Kinh tế đối ngoạ i (3T C) FF F 4 01 Dự bá o kinh tế FF F 4 01 T iền t...
View Full Document

This document was uploaded on 03/31/2014.

Ask a homework question - tutors are online