DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

4 071232nguy n huy na m t h nhqt 17 qu n tr h nh ch

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n quả n trị (4 T C) TF F 4 05B 20131 4 Học lạ i 5 K08 4 05B K08 4 0509 4 7 R Nguy ễn Mạ nh Linh KK20 S ổ sá ch và bá o cá o kế toá n (3tc) F TF 4 05B 20131 3 Học lạ i 0 K08 4 05B K08 4 0509 4 7 R Nguy ễn Mạ nh Linh LS 01 Lị ch s ử cá c học thuy ết kinh tế F T F 4 01 20131 3 Học lạ i 0 K08 4 05B K08 4 0509 4 7 R Nguy ễn Mạ nh Linh T N03 T à i chí nh quốc tế TF F 4 02A 20131 3 Học lạ i 4 5 K08 4 05B K08 4 0509 50 ạ m T hà nh Long R Ph T C13 T à i chí nh doa nh nghiệp (4 05) F T F 4 05A 20131 4 Học lạ i 4 5 K08 4 05B K08 4 0509 50 ạ m T hà nh Long R Ph T H03 T in học kế toá n TF F 4 05B 20131 3 3E+ 005 Học lạ i GI A HAN NH13-14 0 K08 4 06R K074 06 1055Phương Minh Hưng I S 13 Phâ n tí ch và thiết kế hệ thống F T F 4 06 20131 4 Học lạ i GI A HAN NH13-14 0 K08 4 06R K074 06 1055Phương Minh Hưng I S 16 Quả n trị dự á n phầ n mềm T F F 4 06 20131 3 Học lạ i GI A HAN NH13-14 35 K08 4 06R K074 06 1055Phương Minh Hưng KK13 Hệ thống thông tin kế toá n T F F 4 06 20131 3 Học lạ i 0 K08 4 06R K08 4 06 1127 nguy ễn thị bí ch trâ m I S 14 Nhà kho dữ liệu và kha i phá T ữ liệu dF F 4 06 20131 3 Học lạ i 0 K08 4 06R K08 4 06 1127 nguy ễn thị bí ch trâ m KK13 Hệ thống thông tin kế toá n T F F 4 06 20131 3 Học lạ i 0 K08 4 07A K08 4 07119 8 Vĩ nh Lộc R Lê LS 01 Lị ch s ử cá c học thuy ết kinh tế...
View Full Document

This document was uploaded on 03/31/2014.

Ask a homework question - tutors are online