DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

5 ff f 504 lu t gia o d ch din t ff f 504 t i ch nh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 4 B K114 071118Nguy ễn vĩ nh Hưng QT 17 Quả n trị hà nh chí nh vă n phòng F F F 4 07A K114 071119Phạ m thị thu Hương MA02 Nghiên cứu Ma rketing FF F 4 07A K114 071119Phạ m thị thu Hương T L04 T â m lý và nghệ thuậ t lã nh đạ o F F F 4 07A K114 071119Phạ m thị thu Hương KK08 Kế toá n quả n trị (3T C) FF F 4 07A K114 071119Phạ m thị thu Hương QT 06 Quả n trị ma rketing FF F 4 07A K114 071119Phạ m thị thu Hương T E05 Anh vă n 5 FF F 4 07A K114 071119Phạ m thị thu Hương HT 02 Quả n trị hệ thống thông tin (4 07)F F F 4 07A K114 071119Phạ m thị thu Hương LS 01 Lị ch s ử cá c học thuy ết kinh tế F T F 4 02A K114 071119Phạ m thị thu Hương QT 17 Quả n trị hà nh chí nh vă n phòng F F F 4 07A K114 071120Lê nguy ễn hoà ng Khuyên MA02 Nghiên cứu Ma rketing FF F 4 07A K114 071120Lê nguy ễn hoà ng Khuyên L04 T â m lý và nghệ thuậ t lã nh đạ o F T F F 4 07A K114 071120Lê nguy ễn hoà ng Khuyên KK08 Kế toá n quả n trị (3T C) FF F 4 07A K114 071120Lê nguy ễn hoà ng Khuyên 06 Quả n trị ma rketing QT FF F 4 07A K114 071120Lê nguy ễn hoà ng Khuyên E05 Anh vă n 5 T FF F 4 07A K114 071120Lê nguy ễn hoà ng Khuyên 01 Luậ t cạ nh tra nh CT FF F 4 07A K114 071120Lê nguy ễn hoà ng Khuyên LU02 Luậ t thương mạ i quốc tế FF F 4 07A K114 071121Hồ viết Kiểm MA02 Nghiên cứu Ma rketing FF F 4 07A K114 0711...
View Full Document

This document was uploaded on 03/31/2014.

Ask a homework question - tutors are online