DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: hí nh doa nh nghiệp (4 05) F T F 4 05A 20131 4 Học lạ i 4 5 K09 4 05A K09 4 0508 75 ặ ng thị y ến nhi R đ T H03 T in học kế toá n TF F 4 05A 20131 3 Học lạ i 4 0 K09 4 05A K09 4 0509 35 gia ng vũ R võ KK18 Kế toá n quả n trị (4 T C) TF F 4 05A 20131 4 Học lạ i 4 5 K09 4 05B K09 4 0509 79 ầ n thị hâ n R tr KK18 Kế toá n quả n trị (4 T C) TF F 4 05A 20131 4 Học lạ i 35 K09 4 05B K09 4 051012nguy ễn quỳnh ly R KK09 Kiểm toá n phầ n hà nh TF F 4 05B 20131 3 Học lạ i 35 K09 4 05B K09 4 051012nguy ễn quỳnh ly R KK20 S ổ sá ch và bá o cá o kế toá n (3tc) F TF 4 05B 20131 3 Cả i thiện 55 K09 4 05B K09 4 051012nguy ễn quỳnh ly R T H03 T in học kế toá n FF T 4 05B 20131 3 Học lạ i 4 5 K09 4 05B K09 4 051014trầ n thuỵ miên R KK18 Kế toá n quả n trị (4 T C) TF F 4 05A 20131 4 Học lạ i 0 K09 4 06R K09 4 06 114 4 ễn đì nh khởi nguy I S 13 Phâ n tí ch và thiết kế hệ thống F T F 4 06 20131 4 Học lạ i 4 0 K09 4 06R K09 4 06 1158 lê miên đinh I S 03 Cấ u trúc dữ liệu và giả i thuậT F t F 4 06 20131 4 Học lạ i 4 0 K09 4 06R K09 4 06 1158 lê miên đinh KK13 Hệ thống thông tin kế toá n T F F 4 06 20131 3 Học lạ i KH MO T L01 O 503 0 K09 4 06R K09 4 06 1158 lê miên đinh T L01 T â m lý học đạ i cương TF F 501 20131 3 3E+ 005 Học lạ i DO HOC NHAM MONQH01 4 06R K09 4 06 118 3 vă n s ơn 4 5 K09 lê XH01 xã hội h...
View Full Document

This document was uploaded on 03/31/2014.

Ask a homework question - tutors are online