{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

59 r nguy n th huy n mi gt 04 m ph n kinh doa nh tf f

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 4 03039 9 n đức chí nh đoà KT 26 Kinh tế nông nghiệp & PT NT T F F 4 03 20131 3 Học lạ i 0 K09 4 03R K09 4 03039 9 n đức chí nh đoà T C05 T huế TF F 4 03 20131 3 Học lạ i 0 K09 4 03R K09 4 03039 9 n đức chí nh đoà XH01 Xã hội học TF F 501 20131 3 Học lạ i 35 K09 4 03R K09 4 0304 34 xuâ n miễn lê KT 25 Dự bá o kinh tế TF F 4 01 20131 3 Học lạ i 4 5 K09 4 03R K09 4 0304 4 7 n thị mỹ phương vă KT 18 Kinh tế la o động TF F 4 01 20131 3 Học lạ i 20 K09 4 03R K09 4 0304 9 4 ễn a nh tâ n nguy KT 05 Kinh tế Công (5T C) TF F 4 03 20131 5 Học lạ i 4 0 K09 4 03R K09 4 0304 9 4 ễn a nh tâ n nguy KT 11 Kinh tế phá t triển (3T C) TF F 4 03 20131 3 Học lạ i 35 K09 4 03R K09 4 0304 9 4 ễn a nh tâ n nguy KT 26 Kinh tế nông nghiệp & PT NT T F F 4 03 20131 3 Học lạ i 4 0 K09 4 03R K09 4 0304 9 4 ễn a nh tâ n nguy LS 01 Lị ch s ử cá c học thuy ết kinh tế F T F 4 03 20131 3 Học lạ i 0 K09 4 03R K09 4 0304 9 4 ễn a nh tâ n nguy QT 17 Quả n trị hà nh chí nh vă n phòng F T F 4 05A 20131 3 Học lạ i 4 5 K09 4 04R K09 4 04 0504 A nguy ễn đức a nh T N01 T à i chí nh quốc tế (4 tc) TF F 4 04 B 20131 4 Học lạ i KH MO LOP 0 K09 4 04R K09 4 04 0512 n đă ng â n A pha KK14 Kế toá n Công TF F 4 04 A 20131 3 Học lạ i 0 K09 4 04R K09 4 04 0512 n đă ng â n A pha KK15 Kế toá n tà i chí nh TF F 4 04 A 20131 3 Học lạ i 20 K09 4 04R...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online