DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

C tf f 504 20131 3 hc l i 0 k09 504 r k09 504 178 1

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: kinh tế F T F 4 07A 20131 3 Học lạ i 4 5 K09 4 07B K09 4 07136 7 đức dũng R lê T T 01 T ư tưởng Hồ Chí Minh TF F 4 06 20131 2 Học lạ i 30 K09 4 07B K09 4 071370ngô kim dương R MA02 Nghiên cứu Ma rketing TF F 4 07B 20131 3 Học lạ i 4 5 K09 4 07B K09 4 071370ngô kim dương R QT 04 Quả n trị nguồn nhâ n lực TF F 4 07B 20131 3 Học lạ i 30 K09 4 07B K09 4 071370ngô kim dương R QT 10 Quả n trị dự á n đầ u tư (4 07) TF F 4 07B 20131 3 Học lạ i 35 K09 4 07B K09 4 071370ngô kim dương R QT 11 Quả n trị s ả n xuấ t TF F 4 07B 20131 3 Học lạ i 4 0 K09 4 07B K09 4 071370ngô kim dương R QT 14 Phâ n tí ch hoạ t động kinh doa nh F T F 4 07B 20131 3 Học lạ i 25 K09 4 07B K09 4 071370ngô kim dương R T L04 T â m lý và nghệ thuậ t lã nh đạ o F T F 4 07B 20131 3 Học lạ i 4 5 K09 4 07B K09 4 071373bùi minh đức R MA02 Nghiên cứu Ma rketing TF F 4 07A 20131 3 Học bù, học v ượt HBHV 0 K09 4 07B K09 4 07138 9 pha n hưng R đinh KT 08 Kinh tế vĩ mô FT F 4 01 20131 4 Học lạ i 0 K09 4 07B K09 4 07138 9 pha n hưng R đinh T L01 T â m lý học đạ i cương TF F 501 20131 3 Học bù, học v ượt HBHV 0 K09 4 07B K09 4 07138 9 pha n hưng R đinh T O04 Lý thuy ết thống kê FT F 4 01 20131 3 Học lạ i 0 K09 4 07B K09 4 0714 38 ạ m duy quy ền R ph DL03 Đị a chí nh trị thế giới TF F 4 02A 20131 3 Học lạ i 35 K09 4 07B K09 4 0714 6 4 ạ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online