DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

C4 02a 20131 4 nu f hc l i chua gi a hanhuy 0 k074

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n KD04 T hương mạ i điện tử (4 02) T F F 4 02B 20131 3 Học lạ i CHUA GI A HAN,HUY 0 K074 02B K074 02036 1Lê Bá T hì n NH04 T ha nh toá n quốc tế TF F 4 05A 20131 3 Học lạ i CHUA GI A HAN,HUY 0 K074 02B K074 02036 1Lê Bá T hì n T N09 T hẩ m đị nh và quả n trị dự áT đầF tư (4 T C)4 02A 20131 4 nu F Học lạ i CHUA GI A HAN,HUY 0 K074 02B K074 02036 1Lê Bá T hì n VT 02 Logistics (3T C) TF F 4 02A 20131 3 Học lạ i CHUA GI A HAN,HUY 0 K074 04 B K074 04 0725Bùi Minh Quâ n T T 01 T ư tưởng Hồ Chí Minh TF F 4 06 20131 2 Học lạ i CHUA GI A HAN,HUY 0 K074 04 B K074 04 0725Bùi Minh Quâ n XH01 Xã hội học TF F 501 20131 3 Học lạ i CHUA GI A HAN,HUY 0 K074 04 B K074 04 0726Nguy ễn Vă n Quâ n QT 03 Quả n trị chiến lược TF F 4 04 A 20131 3 Học lạ i CHUA GI A HAN,HUY 0 K074 04 B K074 04 0726Nguy ễn Vă n Quâ n T C11 Phâ n tí ch tà i chí nh TF F 4 04 A 20131 2 3E+ 005 Học lạ i GI A HAN NH 13-14 0 K074 05B K074 0508 9 5 R nguy ễn mạ nh cường T H03 tin học kế toá n TF F 4 05B 20131 3 Học lạ i CHUA GI A HAN,HUY 0 K074 05B K074 0509 39Đỗ Ngọc Long KK02 Kế toá n tà i chí nh 1 TF F 4 05B 20131 4 Học lạ i CHUA GI A HAN,HUY 0 K074 05B K074 0509 39Đỗ Ngọc Long KT 08 Kinh tế vĩ mô TF F 4 05 20131 4 Học lạ i CHUA GI A HAN,HUY 0 K074 05B K074 0509 39Đỗ Ngọc Long T C13 T à i chí nh doa nh nghiệp (4 05) F T F 4 05B 20131 4 3E+ 005 GI A HAN...
View Full Document

This document was uploaded on 03/31/2014.

Ask a homework question - tutors are online