{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

Cng t s 01 k11504 16 6 7 nguy n vit cng t e05 k11504

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: T iến I S 19 T ha nh toá n điện tử FT F 4 06 K114 06 1053Nguy ễn tha nh T iến I S 30 Ma rketing điện tử FF F 4 06 K114 06 1054VĂn công T iến I S 08 Lậ p trì nh Web 1 (T h/kế web KDF F 1) F 4 06 K114 06 1054VĂn công T iến I S 13 Phâ n tí ch và thiết kế hệ thống F F F 4 06 K114 06 1054VĂn công T iến I S 07 Hệ quả n trị cơ s ở dữ liệu F F F 4 06 K114 06 1054VĂn công T iến T E05 Anh vă n 5 FF F 4 06 K114 06 1054VĂn công T iến I S 15 Kế toá n tin học (4 06 ) FF F 4 06 K114 06 1056Hoà ng huy ền T ra ng I S 08 Lậ p trì nh Web 1 (T h/kế web KDF F 1) F 4 06 K114 06 1056Hoà ng huy ền T ra ng I S 13 Phâ n tí ch và thiết kế hệ thống F F F 4 06 K114 06 1056Hoà ng huy ền T ra ng I S 07 Hệ quả n trị cơ s ở dữ liệu F F F 4 06 K114 06 1056Hoà ng huy ền T ra ng T E05 Anh vă n 5 FF F 4 06 K114 06 1056Hoà ng huy ền T ra ng I S 29 Lậ p trì nh cơ s ở dữ liệu FF F 4 06 K114 06 1057Nguy ễn T hị Hà T ra ng I S 08 Lậ p trì nh Web 1 (T h/kế web KDF F 1) F 4 06 K114 06 1057Nguy ễn T hị Hà T ra ng I S 13 Phâ n tí ch và thiết kế hệ thống F F F 4 06 K114 06 1057Nguy ễn T hị Hà T ra ng I S 07 Hệ quả n trị cơ s ở dữ liệu F F F 4 06 K114 06 1057Nguy ễn T hị Hà T ra ng T E05 Anh vă n 5 FF F 4 06 K114 06 1057Nguy ễn T hị Hà T ra ng I S 30 Ma rketing điện tử FF F 4 06 K114 06 1058Pha n tha nh T ra ng I S 08 Lậ p trì nh We...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online