DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

Hh01 k11504 174 2nguy n th qunh t ra ng lq01 k11504

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: F 4 07A K114 07109 7Dương thà nh được LS 01 Lị ch s ử cá c học thuy ết kinh tế F T F 4 02A K114 07109 7Dương thà nh được QT 17 Quả n trị hà nh chí nh vă n phòng F F F 4 07A K114 07109 7Dương thà nh được T E03 Anh vă n 3 TF F 4 07A K114 07109 8Nguy ễn thị triều Gia ng MA02 Nghiên cứu Ma rketing FF F 4 07A K114 07109 8Nguy ễn thị triều Gia ng T L04 T â m lý và nghệ thuậ t lã nh đạ o F F F 4 07A K114 07109 8Nguy ễn thị triều Gia ng KK08 Kế toá n quả n trị (3T C) FF F 4 07A K114 07109 8Nguy ễn thị triều Gia ng QT 06 Quả n trị ma rketing FF F 4 07A K114 07109 8Nguy ễn thị triều Gia ng T E05 Anh vă n 5 FF F 4 07A K114 07109 8Nguy ễn thị triều Gia ng CT 01 Luậ t cạ nh tra nh FF F 4 07A K114 07109 8Nguy ễn thị triều Gia ng QT 17 Quả n trị hà nh chí nh vă n phòng F F F 4 07A K114 07109 9Nguy ễn trầ n la m Gia ng MA02 Nghiên cứu Ma rketing FF F 4 07A K114 07109 9Nguy ễn trầ n la m Gia ng T L04 T â m lý và nghệ thuậ t lã nh đạ o F F F 4 07A K114 07109 9Nguy ễn trầ n la m Gia ng KK08 Kế toá n quả n trị (3T C) FF F 4 07A K114 07109 9Nguy ễn trầ n la m Gia ng QT 06 Quả n trị ma rketing FF F 4 07A K114 07109 9Nguy ễn trầ n la m Gia ng HT 02 Quả n trị hệ thống thông tin (4 07)F F F 4 07A K114 07109 9Nguy ễn trầ n la m Gia ng LS 01 Lị ch s ử cá c học thuy ết kinh tế F F T 4 02A K114 07109 9Nguy ễn tr...
View Full Document

This document was uploaded on 03/31/2014.

Ask a homework question - tutors are online