DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

K104 01 r k104 010058nguy n trc nh t c14 l p v th m

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: động s ả n F F F 4 01 20131 3 X Học chí nh 0 K104 01 R K104 010029Lê Hoà ng T C15 T hị trường tà i chí nh (3T C) F F F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010030Pha n Vă n Hoà nh T C14 Lậ p và thẩ m đị nh dự á n đầF tư F C)F u (3T 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010030Pha n Vă n Hoà nh KT 24 Kế hoạ ch hóa & Chí nh sá ch P/triển KTF FF -XH 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010030Pha n Vă n Hoà nh T C16 T à i chí nh công (3T C) FF F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010030Pha n Vă n Hoà nh KT 18 Kinh tế la o động FF F 4 01 20131 3 X Học chí nh 0 K104 01 R K104 010030Pha n Vă n Hoà nh KD02 Kinh doa nh bấ t động s ả n F F F 4 01 20131 3 X Học chí nh 0 K104 01 R K104 010030Pha n Vă n Hoà nh T C15 T hị trường tà i chí nh (3T C) F F F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010031Pha n T ha nh Hồi T C14 Lậ p và thẩ m đị nh dự á n đầF tư F C)F u (3T 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010031Pha n T ha nh Hồi KT 24 Kế hoạ ch hóa & Chí nh sá ch P/triển KTF FF -XH 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010031Pha n T ha nh Hồi T C16 T à i chí nh công (3T C) FF F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010031Pha n T ha nh Hồi KT 18 Kinh tế la o động FF F 4 01 20131 3 X Học chí nhKH MO LOP 0 K104 01 R K104 010031Pha n T ha nh Hồi HT 01 Hệ thống và quả n lý thông tin F F F 4 01 20131 3 X Học chí nhKH MO LOP 0 K104 01 R K104 010031Pha n T ha nh Hồi T L02 T â m lý & quả n lý kinh doa...
View Full Document

This document was uploaded on 03/31/2014.

Ask a homework question - tutors are online