DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

K11504 0 k11504 0 k11504 50 k11504 0 k11504 0 k11504

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: a ĐCS VN( LS TĐả ng)02A FF 4 K114 06 1032Nguy ễn thị Phượng I S 29 Lậ p trì nh cơ s ở dữ liệu FF F 4 06 K114 06 1033T rầ n v ương Quốc I S 08 Lậ p trì nh Web 1 (T h/kế web KDF F 1) F 4 06 K114 06 1033T rầ n v ương Quốc I S 13 Phâ n tí ch và thiết kế hệ thống F F F 4 06 K114 06 1033T rầ n v ương Quốc I S 07 Hệ quả n trị cơ s ở dữ liệu F F F 4 06 K114 06 1033T rầ n v ương Quốc T E05 Anh vă n 5 FF F 4 06 K114 06 1033T rầ n v ương Quốc I S 29 Lậ p trì nh cơ s ở dữ liệu FF F 4 06 K114 06 1034Vũ ngọc Quý I S 08 Lậ p trì nh Web 1 (T h/kế web KDF F 1) F 4 06 K114 06 1034Vũ ngọc Quý I S 13 Phâ n tí ch và thiết kế hệ thống F F F 4 06 K114 06 1034Vũ ngọc Quý I S 07 Hệ quả n trị cơ s ở dữ liệu F F F 4 06 K114 06 1034Vũ ngọc Quý T E05 Anh vă n 5 FF F 4 06 K114 06 1034Vũ ngọc Quý I S 29 Lậ p trì nh cơ s ở dữ liệu FF F 4 06 K114 06 1035T rầ n á i Quy ết I S 08 Lậ p trì nh Web 1 (T h/kế web KDF F 1) F 4 06 K114 06 1035T rầ n á i Quy ết I S 13 Phâ n tí ch và thiết kế hệ thống F F F 4 06 K114 06 1035T rầ n á i Quy ết I S 07 Hệ quả n trị cơ s ở dữ liệu F F F 4 06 K114 06 1035T rầ n á i Quy ết T E05 Anh vă n 5 FF F 4 06 K114 06 1035T rầ n á i Quy ết I S 30 Ma rketing điện tử FF F 4 06 K114 06 1036Phạ m thị như Quỳnh I S 08 Lậ p trì nh Web 1 (T h/kế web KDF F 1) F 4...
View Full Document

This document was uploaded on 03/31/2014.

Ask a homework question - tutors are online