DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

Ktf ff xh 4 01 20131 3 0 k104 01 r k104 010007t rng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TF F 4 02A 20131 3 Học lạ i 0 K09 501 R K09 501156 3huỳnh trầ n trưởng LO01 Logistics (2T C) TF F 501 20131 2 Học lạ i 0 K09 501 R K09 501156 3huỳnh trầ n trưởng T L01 T â m lý học đạ i cương TF F 501 20131 3 Học lạ i 0 K09 501 R K09 501156 3huỳnh trầ n trưởng T S 01 Luậ t tố tụ ng dâ n s ự (4 T C) T F F 501 20131 4 208 13 Học lạ i HUY QDT N( ROT S S 01) 0 K09 501 R K09 501156 9phạ m tha nh vâ n LS 05 Lị ch s ử nhà nước và phá p luậ t VN F TF 501 20131 3 Học lạ i 30 K09 502 R K09 50216 19trị nh thị quỳnh nhi LQ01 Luậ t quốc tế TF F 502 20131 3 Học lạ i 0 K09 502 R K09 50216 34nguy ễn thị tha nh thả o CT 01 Luậ t cạ nh tra nh TF F 502 20131 3 Học lạ i 0 K09 502 R K09 50216 34nguy ễn thị tha nh thả o HH01 Luậ t hà ng hả i TF F 504 20131 2 Học lạ i 0 K09 502 R K09 50216 34nguy ễn thị tha nh thả o LN01 Luậ t ngâ n hà ng (2T C) TF F 502 20131 2 Học lạ i 0 K09 502 R K09 50216 34nguy ễn thị tha nh thả o LO01 Logistics (2T C) TF F 502 20131 2 Học lạ i 0 K09 502 R K09 50216 34nguy ễn thị tha nh thả o LT 01 Luậ t thuế TF F 502 20131 3 Học lạ i 0 K09 502 R K09 50216 34nguy ễn thị tha nh thả o LT 02 Luậ t tà i chí nh TF F 502 20131 2 Học lạ i 0 K09 502 R K09 50216 34nguy ễn thị tha nh thả o LU02 Luậ t thương m i quốc tế TF F 502 20131 3 Học lạ i 0 K09 502 R K09 50216 34nguy ễn thị tha nh thả...
View Full Document

This document was uploaded on 03/31/2014.

Ask a homework question - tutors are online