DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

Nhung kd02 kinh doa nh b t ng s n f f f 4 01 20131 3

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: m đị nh dự á n đầF tư F C)F u (3T 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010035Đoà n T hị Kim Huệ KT 24 Kế hoạ ch hóa & Chí nh sá ch P/triển KTF FF -XH 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010035Đoà n T hị Kim Huệ T C16 T à i chí nh công (3T C) FF F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010035Đoà n T hị Kim Huệ KT 18 Kinh tế la o động FF F 4 01 20131 3 X Học chí nh 0 K104 01 R K104 010035Đoà n T hị Kim Huệ KD02 Kinh doa nh bấ t động s ả n F F F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010036Bùi T hu Huy ền T C14 Lậ p và thẩ m đị nh dự á n đầF tư F C)F u (3T 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010036Bùi T hu Huy ền KT 24 Kế hoạ ch hóa & Chí nh sá ch P/triển KTF FF -XH 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010036Bùi T hu Huy ền T C16 T à i chí nh công (3T C) FF F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010036Bùi T hu Huy ền KT 18 Kinh tế la o động FF F 4 01 20131 3 X Học chí nhKH MO LOP 0 K104 01 R K104 010036Bùi T hu Huy ền HT 01 Hệ thống và quả n lý thông tin F F F 4 01 20131 3 Cả i thiện 50 K104 01 R K104 010036Bùi T hu Huy ền KT 07 Kinh tế vi mô 2 FF T 4 01 20131 4 X Học chí nhKH MO LOP 0 K104 01 R K104 010036Bùi T hu Huy ền T L02 T â m lý & quả n lý kinh doa nh F F F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010038Võ Hoà ng Ken T C14 Lậ p và thẩ m đị nh dự á n đầF tư F C)F u (3T 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010038Võ Hoà ng Ken KT 24 Kế hoạ ch hóa & Chí nh sá ch...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online