DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

Ptrin ktf ff xh 4 01 20131 3 0 k104 01 r k104

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: hí nh 0 K104 01 R K104 010008Nguy ễn Qua ng Chí nh KD02 Kinh doa nh bấ t động s ả n F F F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010009T rầ n T hế Công T C14 Lậ p và thẩ m đị nh dự á n đầF tư F C)F u (3T 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010009T rầ n T hế Công KT 24 Kế hoạ ch hóa & Chí nh sá ch P/triển KTF FF -XH 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010009T rầ n T hế Công T C16 T à i chí nh công (3T C) FF F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010009T rầ n T hế Công KT 18 Kinh tế la o động FF F 4 01 20131 3 X Học chí nhKH MO LOP 0 K104 01 R K104 010009T rầ n T hế Công HT 01 Hệ thống và quả n lý thông tin F F F 4 01 20131 3 Cả i thiện 50 K104 01 R K104 010009T rầ n T hế Công T C10 Lý thuy ết tà i chí nh - T iền tệF F T 4 08 20131 3 X Học chí nhKH MO LOP 0 K104 01 R K104 010009T rầ n T hế Công T L02 T â m lý & quả n lý kinh doa nh F F F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010010T hiệu T ha nh Da nh T C14 Lậ p và thẩ m đị nh dự á n đầF tư F C)F u (3T 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010010T hiệu T ha nh Da nh KT 24 Kế hoạ ch hóa & Chí nh sá ch P/triển KTF FF -XH 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010010T hiệu T ha nh Da nh T C16 T à i chí nh công (3T C) FF F 4 01 20131 3 KT 18 HUY VI DA DAU 0 K104 01 K104 010010T hiệu T ha nh Da nh FF 4 01 20131 3 X Học chí nh 0 K104 01 R K104 010010T hiệu T ha nh Da nh KD02 Kinh doa nh bấ t động s ả n F F F 4 01...
View Full Document

This document was uploaded on 03/31/2014.

Ask a homework question - tutors are online