DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

R 0 k104 03 r 0 k104 03 r 0 k104 03 r 0 k104 03 r x

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ch Ngọc KD02 Kinh doa nh bấ t động s ả n F F F 4 01 20131 3 Học bù, học vMO LOP - 4 09 T AMC KH ượt 0 K104 01 R K104 010056Nguy ễn Bí ch Ngọc PL01 Phá p luậ t đạ i cương FT F 4 01 20131 3 X Học chí nh 0 K104 01 R K104 010056Nguy ễn Bí ch Ngọc T C15 T hị trường tà i chí nh (3T C) F F F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010057T rầ n T hị Bí ch Ngọc T C14 Lậ p và thẩ m đị nh dự á n đầF tư F C)F u (3T 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010057T rầ n T hị Bí ch Ngọc KT 24 Kế hoạ ch hóa & Chí nh sá ch P/triển KTF FF -XH 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010057T rầ n T hị Bí ch Ngọc T C16 T à i chí nh công (3T C) FF F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010057T rầ n T hị Bí ch Ngọc KT 18 Kinh tế la o động FF F 4 01 20131 3 X Học chí nh 0 K104 01 R K104 010057T rầ n T hị Bí ch Ngọc KD02 Kinh doa nh bấ t động s ả n F F F 4 01 20131 3 Cả i thiện 6 5 K104 01 R K104 010057T rầ n T hị Bí ch Ngọc KT 07 Kinh tế vi mô 2 FF T 4 01 20131 4 X Học chí nh 0 K104 01 R K104 010057T rầ n T hị Bí ch Ngọc T C15 T hị trường tà i chí nh (3T C) F F F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010058nguy ễn trúc nhã T C14 Lậ p và thẩ m đị nh dự á n đầF tư F C)F u (3T 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010058nguy ễn trúc nhã KT 24 Kế hoạ ch hóa & Chí nh sá ch P/triển KTF FF -XH 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010058nguy n trúc nhã T C16 T à i chí...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online