DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

R x hc ch nh 0 k104 03 r x hc ch nh 0 k104 03 r 0

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: K104 010051Vy Ngọc Hoà ng Minh KT 24 Kế hoạ ch hóa & Chí nh sá ch P/triển KTF FF -XH 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010051Vy Ngọc Hoà ng Minh T C16 T à i chí nh công (3T C) FF F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010051Vy Ngọc Hoà ng Minh KT 18 Kinh tế la o động FF F 4 01 20131 3 X Học chí nh 0 K104 01 R K104 010051Vy Ngọc Hoà ng Minh KD02 Kinh doa nh bấ t động s ả n F F F 4 01 20131 3 X Học chí nhKH MO LOP 0 K104 01 R K104 010051Vy Ngọc Hoà ng Minh T L02 T â m lý & quả n lý kinh doa nh F F F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010052Võ Ngọc My T C14 Lậ p và thẩ m đị nh dự á n đầF tư F C)F u (3T 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010052Võ Ngọc My KT 24 Kế hoạ ch hóa & Chí nh sá ch P/triển KTF FF -XH 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010052Võ Ngọc My T C16 T à i chí nh công (3T C) FF F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010052Võ Ngọc My KT 18 Kinh tế la o động FF F 4 01 20131 3 X Học chí nh 0 K104 01 R K104 010052Võ Ngọc My KD02 Kinh doa nh bấ t động s ả n F F F 4 01 20131 3 X Học chí nh 0 K104 01 R K104 010052Võ Ngọc My T C15 T hị trường tà i chí nh (3T C) F F F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010054Võ T hị T ha nh Ngâ n T C14 Lậ p và thẩ m đị nh dự á n đầF tư F C)F u (3T 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010054Võ T hị T ha nh Ngâ n KT 24 Kế hoạ ch hóa & Chí nh sá ch P/triển KTF FF -XH 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010054Võ T hị T ha nh...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online