DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

Ch nh x x hc ch nh hc ch nh x x c i thin hc ch nh hc

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ữ liệu F F F 4 06 K114 06 1029đỗ thị ngọc Phương T E05 Anh vă n 5 FF F 4 06 K114 06 1029đỗ thị ngọc Phương I S 30 Ma rketing điện tử FF F 4 06 K114 06 1030Bùi bí ch Phương I S 08 Lậ p trì nh Web 1 (T h/kế web KDF F 1) F 4 06 K114 06 1030Bùi bí ch Phương I S 13 Phâ n tí ch và thiết kế hệ thống F F F 4 06 K114 06 1030Bùi bí ch Phương I S 07 Hệ quả n trị cơ s ở dữ liệu F F F 4 06 K114 06 1030Bùi bí ch Phương T E05 Anh vă n 5 FF F 4 06 K114 06 1030Bùi bí ch Phương I S 30 Ma rketing điện tử FF F 4 06 K114 06 1031Dương nguy ễn hoà i PhươIng 08 Lậ p trì nh Web 1 (T h/kế web KDF S F 1) F 4 06 K114 06 1031Dương nguy ễn hoà i PhươIng 13 Phâ n tí ch và thiết kế hệ thống F S F F 4 06 K114 06 1031Dương nguy ễn hoà i PhươIng 07 Hệ quả n trị cơ s ở dữ liệu F F S F 4 06 K114 06 1031Dương nguy ễn hoà i PhươT E05 Anh vă n 5 ng FF F 4 06 K114 06 1031Dương nguy ễn hoà i PhươIng 30 Ma rketing điện tử S FF F 4 06 K114 06 1032Nguy ễn thị Phượng I S 08 Lậ p trì nh Web 1 (T h/kế web KDF F 1) F 4 06 K114 06 1032Nguy ễn thị Phượng I S 13 Phâ n tí ch và thiết kế hệ thống F F F 4 06 K114 06 1032Nguy ễn thị Phượng I S 07 Hệ quả n trị cơ s ở dữ liệu F F F 4 06 K114 06 1032Nguy ễn thị Phượng T E05 Anh vă n 5 FF F 4 06 K114 06 1032Nguy ễn thị Phượng DL01 Đường lối cá ch mạ ng c...
View Full Document

This document was uploaded on 03/31/2014.

Ask a homework question - tutors are online