DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

Ch nh x x hc ch nh hc ch nh x x hc ch nh hc ch nh x x

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 07A R 0 K114 07A R 0 K114 07A R Học chí nh 0 K114 07A R Học lạ i 4 5 K114 07A R Học chí nh 0 K114 07A R Học lạ i 4 5 K114 07A R Học lạ i 35 K114 07A R 0 K114 07A R 0 K114 07A R 0 K114 07A R 0 K114 07A R Học chí nh 0 K114 07A R Học chí nh 0 K114 07A R 0 K114 07A R 0 K114 07A X Học bù, học v ượt HBHV Học chí nh X Học chí nh X Học chí nh X Học chí nh X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X K114 06 1028Nguy ễn hoà ng a nh tha nh Phụ ngPhâ n tí ch và thiết kế hệ thống F I S 13 F F 4 06 K114 06 1028Nguy ễn hoà ng a nh tha nh Phụ ngHệ quả n trị cơ s ở dữ liệu F F I S 07 F 4 06 K114 06 1028Nguy ễn hoà ng a nh tha nh Phụ ngAnh vă n 5 T E05 FF F 4 06 K114 06 1028Nguy ễn hoà ng a nh tha nh Phụ ngAn toà n & bả o mậ t hệ thống thông tin F I S 28 FT 4 06 K114 06 1028Nguy ễn hoà ng a nh tha nh Phụ ngLậ p trì nh cơ s ở dữ liệu I S 29 FF F 4 06 K114 06 1029đỗ thị ngọc Phương I S 08 Lậ p trì nh Web 1 (T h/kế web KDF F 1) F 4 06 K114 06 1029đỗ thị ngọc Phương I S 13 Phâ n tí ch và thiết kế hệ thống F F F 4 06 K114 06 1029đỗ thị ngọc Phương I S 07 Hệ quả n trị cơ s ở d...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online