DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: o NH09 T ha nh toá n quốc tế (2T C) T F F 502 20131 2 Học lạ i 0 K09 502 R K09 50216 34nguy ễn thị tha nh thả o PG01 Phá p luậ t chống bá n phá giáThà ng NK F F 502 20131 2 Học lạ i 4 5 K09 502 R K09 50216 56lý kim y ến HS 03 Luậ t hì nh s ự (5T C) TF F 503 20131 5 Học lạ i 4 5 K09 502 R K09 50216 56lý kim y ến T Q02 T ậ p quá n thương mạ i quốc tế F T F 502 20131 2 Học lạ i 4 0 K09 503 R K09 50316 75đỗ thị la n hương CK01 Luậ t kinh doa nh chứng khoá n F T F 503 20131 3 Học lạ i KH MO LOP 0 K09 503 R K09 50316 75đỗ thị la n hương DS 04 Luậ t dâ n s ự thương mạ i cá c nước TF F 503 20131 2 Học lạ i 4 5 K09 503 R K09 50316 8 3 ầ n mạ nh hùng tr GB01 Phá p luậ t v ề gia o dị ch bấ t độngF ả n F Ts 503 20131 2 Học lạ i 25 K09 503 R K09 50316 8 3 ầ n mạ nh hùng tr HC01 Luậ t hà nh chí nh TF F 503 20131 4 Học lạ i 25 K09 503 R K09 50316 8 3 ầ n mạ nh hùng tr HL01 Hợp đồng LĐ và giả i quy ết tra nhF ấ p F T ch 503 20131 2 Học lạ i DOI S ANG 501 DO 5034 503 R K09 50316 8 3 ầ n mạ nh hùng 0 K09 tr LG01 Logic học TF F 501 20131 3 Học lạ i 0 K09 503 R K09 50316 8 3 ầ n mạ nh hùng tr LT 01 Luậ t thuế TF F 503 20131 3 Học lạ i 0 K09 503 R K09 50316 8 3 ầ n mạ nh hùng tr MT 02 Luậ t môi trường TF F 503 20131 2 Học lạ i 4 0 K09 503 R K09 50316 8 3 ầ n mạ nh hùng tr S S 01 Luậ t so sá...
View Full Document

This document was uploaded on 03/31/2014.

Ask a homework question - tutors are online