DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

I 35 k09 4 04r k09 4 04 059 7 m gia ng tha nh a ph t

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nh pha KT 24 Kế hoạ ch hóa & Chí nh sá ch P/triển KTF TF -XH 4 01 20131 3 Học lạ i 4 5 K09 4 02A K09 4 020231phạ m thị thương R GT 04 Đà m phá n kinh doa nh TF F 4 02B 20131 3 Học lạ i 4 5 K09 4 02A K09 4 020257châ u ngọc tường vy R KT 08 Kinh tế vĩ mô TF F 4 02A 20131 4 Học lạ i 4 5 K09 4 02B K09 4 02026 0 thiên Adrơng R y KD03 Kinh doa nh quốc tế (4 T C) T F F 4 02B 20131 4 Học lạ i 10 K09 4 02B K09 4 020324ngô trầ n trung nghĩ a R LU02 Luậ t thương mạ i quốc tế TF F 4 07B 20131 3 Học lạ i 4 0 K09 4 02B K09 4 020324ngô trầ n trung nghĩ a R T N03 T à i chí nh quốc tế TF F 4 02B 20131 3 Học lạ i 35 K09 4 02B K09 4 020324ngô trầ n trung nghĩ a R T N09 T hẩ m đị nh và quả n trị dự áT đầF tư (4 T C)4 02B 20131 4 nu F Học lạ i 4 0 K09 4 02B K09 4 020324ngô trầ n trung nghĩ a R VT 02 Logistics (3T C) TF F 4 02B 20131 3 Học lạ i 25 K09 4 03R K09 4 03039 9 n đức chí nh đoà DL01 Đường lối cá ch mạ ng củ a ĐCS VN( LS FĐả ng)03 TF 4 20131 3 Học lạ i KH MO LOP 0 K09 4 03R K09 4 03039 9 n đức chí nh đoà GH01 Giá o dụ c học đạ i cương TF F 4 03 20131 3 Học lạ i 25 K09 4 03R K09 4 03039 9 n đức chí nh đoà KT 05 Kinh tế Công (5T C) TF F 4 03 20131 5 Học lạ i 25 K09 4 03R K09 4 03039 9 n đức chí nh đoà KT 24 Kế hoạ ch hóa & Chí nh sá ch P/triển KTF TF -XH 4 01 20131 3 Học lạ i 35 K09 4 03R K09...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online