{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

Ng ff f 4 01 20131 3 x hc ch nhkh mo lop 0 k104 01 r

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Hệ thống và quả n lý thông tin F F F 4 01 20131 3 Học lạ i 30 K104 01 R K104 010017nguy ễn vĂn đường LS 01 Lị ch s ử cá c học thuy ết kinh tế F T F 4 02A 20131 3 X Học chí nhKH MO LOP 0 K104 01 R K104 010017nguy ễn vĂn đường T L02 T â m lý & quả n lý kinh doa nh F F F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010018Đỗ T hị T ha nh Hà T C14 Lậ p và thẩ m đị nh dự á n đầF tư F C)F u (3T 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010018Đỗ T hị T ha nh Hà KT 24 Kế hoạ ch hóa & Chí nh sá ch P/triển KTF FF -XH 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010018Đỗ T hị T ha nh Hà T C16 T à i chí nh công (3T C) FF F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010018Đỗ T hị T ha nh Hà KT 18 Kinh tế la o động FF F 4 01 20131 3 X Học chí nh 0 K104 01 R K104 010018Đỗ T hị T ha nh Hà KD02 Kinh doa nh bấ t động s ả n F F F 4 01 20131 3 Cả i thiện 6 0 K104 01 R K104 010018Đỗ T hị T ha nh Hà KT 07 Kinh tế vi mô 2 FF T 4 01 20131 4 X Học chí nh 0 K104 01 R K104 010018Đỗ T hị T ha nh Hà T C15 T hị trường tà i chí nh (3T C) F F F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010019Đỗ T hu Hà T C14 Lậ p và thẩ m đị nh dự á n đầF tư F C)F u (3T 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010019Đỗ T hu Hà KT 24 Kế hoạ ch hóa & Chí nh sá ch P/triển KTF FF -XH 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010019Đỗ T hu Hà T C16 T à i chí nh công (3T C) FF F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010019Đỗ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online