DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

Nhkh mo lop 0 k104 01 r k104 010051vy ngc ho ng minh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Hiếu KT 24 Kế hoạ ch hóa & Chí nh sá ch P/triển KTF FF -XH 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010025Nguy ễn T hị Như Hiếu T C16 T à i chí nh công (3T C) FF F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010025Nguy ễn T hị Như Hiếu KT 18 Kinh tế la o động FF F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010026T rương Minh Hiếu T C14 Lậ p và thẩ m đị nh dự á n đầF tư F C)F u (3T 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010026T rương Minh Hiếu KT 24 Kế hoạ ch hóa & Chí nh sá ch P/triển KTF FF -XH 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010026T rương Minh Hiếu T C16 T à i chí nh công (3T C) FF F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010026T rương Minh Hiếu KT 18 Kinh tế la o động FF F 4 01 20131 3 X Học chí nh 0 K104 01 R K104 010026T rương Minh Hiếu KD02 Kinh doa nh bấ t động s ả n F F F 4 01 20131 3 Cả i thiện 6 5 K104 01 R K104 010026T rương Minh Hiếu KT 07 Kinh tế vi mô 2 FF T 4 01 20131 4 X Học chí nh 0 K104 01 R K104 010026T rương Minh Hiếu T C15 T hị trường tà i chí nh (3T C) F F F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010027nguy ễn thị mỹ hoa T C14 Lậ p và thẩ m đị nh dự á n đầF tư F C)F u (3T 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010027nguy ễn thị mỹ hoa KT 24 Kế hoạ ch hóa & Chí nh sá ch P/triển KTF FF -XH 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010027nguy ễn thị mỹ hoa T C16 T à i chí nh công (3T C) FF F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010027nguy ễn thị mỹ hoa KT 18 Kinh t...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online