{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

O gd01 k11504 1719bi ngc t h o lq01 k11504 1720l qu t

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 7108 8Phạ m thị hạ nh Dung T E05 Anh vă n 5 FF F 4 07A K114 07108 8Phạ m thị hạ nh Dung HT 02 Quả n trị hệ thống thông tin (4 07)F F F 4 07A K114 07108 8Phạ m thị hạ nh Dung LS 01 Lị ch s ử cá c học thuy ết kinh tế F T F 4 02A K114 07108 8Phạ m thị hạ nh Dung QT 04 Quả n trị nguồn nhâ n lực FT F 4 07A K114 07108 8Phạ m thị hạ nh Dung QT 10 Quả n trị dự á n đầ u tư (4 07) FT F 4 07A K114 07108 8Phạ m thị hạ nh Dung QT 14 Phâ n tí ch hoạ t động kinh doa nh T F F 4 07A K114 07108 8Phạ m thị hạ nh Dung QT 17 Quả n trị hà nh chí nh vă n phòng F F F 4 07A K114 07108 8Phạ m thị hạ nh Dung T C15 T hị trường tà i chí nh (3T C) F T F 4 07A K114 07108 9Nguy ễn tiến Dũng MA02 Nghiên cứu Ma rketing FF F 4 07A K114 07108 9Nguy ễn tiến Dũng T L04 T â m lý và nghệ thuậ t lã nh đạ o F F F 4 07A K114 07108 9Nguy ễn tiến Dũng KK08 Kế toá n quả n trị (3T C) FF F 4 07A K114 07108 9Nguy ễn tiến Dũng QT 06 Quả n trị ma rketing FF F 4 07A K114 07108 9Nguy ễn tiến Dũng T E05 Anh vă n 5 FF F 4 07A K114 07108 9Nguy ễn tiến Dũng CT 01 Luậ t cạ nh tra nh FF F 4 07A K114 07108 9Nguy ễn tiến Dũng HT 02 Quả n trị hệ thống thông tin (4 07)F F F 4 07A K114 07108 9Nguy ễn tiến Dũng LS 01 Lị ch s ử cá c học thuy ết kinh tế F T F 4 04 B K114 07108 9Nguy ễn tiến Dũng T O04 Lý thuy ết thống kê TF F 4 0...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}