DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

O d ch din t ff f 504 lu t quc t ff f 504 t h trng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 26Lê thị mỹ Linh HT 02 Quả n trị hệ thống thông tin (4 07)F F F 4 07A K114 071126Lê thị mỹ Linh LS 01 Lị ch s ử cá c học thuy ết kinh tế F F T 4 02A K114 071126Lê thị mỹ Linh QT 17 Quả n trị hà nh chí nh vă n phòng F F F 4 07A K114 071127Nguy ễn thị mỹ Linh MA02 Nghiên cứu Ma rketing FF F 4 07A K114 071127Nguy ễn thị mỹ Linh T L04 T â m lý và nghệ thuậ t lã nh đạ o F F F 4 07A K114 071127Nguy ễn thị mỹ Linh KK08 Kế toá n quả n trị (3T C) FF F 4 07A K114 071127Nguy ễn thị mỹ Linh QT 06 Quả n trị ma rketing FF F 4 07A K114 071127Nguy ễn thị mỹ Linh T E05 Anh vă n 5 FF F 4 07A K114 071127Nguy ễn thị mỹ Linh CT 01 Luậ t cạ nh tra nh FF F 4 07A K114 071127Nguy ễn thị mỹ Linh QT 17 Quả n trị hà nh chí nh vă n phòng F F F 4 07A K114 071128Võ thị thúy Linh MA02 Nghiên cứu Ma rketing FF F 4 07A K114 071128Võ thị thúy Linh T L04 T â m lý và nghệ thuậ t lã nh đạ o F F F 4 07A K114 071128Võ thị thúy Linh KK08 Kế toá n quả n trị (3T C) FF F 4 07A K114 071128Võ thị thúy Linh QT 06 Quả n trị ma rketing FF F 4 07A K114 071128Võ thị thúy Linh T E05 Anh vă n 5 FF F 4 07A K114 071128Võ thị thúy Linh CT 01 Luậ t cạ nh tra nh FF F 4 07A K114 071128Võ thị thúy Linh LS 01 Lị ch s ử cá c học thuy ết kinh tế F T F 4 02A K114 071128Võ thị thúy Linh QT 17 Quả n trị hà nh chí nh vă n phòng F F...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online