DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

Phng f t f 4 05a 20131 3 hc l i 4 5 k09 4 04r k09 4

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 131 3 Học lạ i 0 K08 502 R K08 5021530Lưu T ú Kha nh CK01 Luậ t kinh doa nh chứng khoá n F T F 501 20131 3 Học lạ i 15 K08 502 R K08 5021530Lưu T ú Kha nh DL01 Đường lối cá ch mạ ng củ a ĐCS VN( LS FĐả ng) TF 503 20131 3 Học lạ i 0 K08 502 R K08 5021530Lưu T ú Kha nh GD01 Luậ t gia o dị ch diện tử TF F 504 20131 2 Học lạ i 25 K08 502 R K08 5021530Lưu T ú Kha nh HS 03 Luậ t hì nh s ự (5T C) TF F 502 20131 5 Học lạ i 0 K08 502 R K08 5021530Lưu T ú Kha nh LN01 Luậ t ngâ n hà ng (2T C) TF F 502 20131 2 Học lạ i 10 K08 502 R K08 5021530Lưu T ú Kha nh LT 01 Luậ t thuế TF F 502 20131 3 Học lạ i 25 K08 502 R K08 5021530Lưu T ú Kha nh LT 02 Luậ t tà i chí nh TF F 502 20131 2 Học lạ i 25 K08 502 R K08 5021530Lưu T ú Kha nh LU02 Luậ t thương mạ i quốc tế TF F 502 20131 3 Học lạ i 0 K08 502 R K08 5021530Lưu T ú Kha nh MT 02 Luậ t môi trường TF F 502 20131 2 Học lạ i 4 5 K08 502 R K08 5021530Lưu T ú Kha nh T Q02 T ậ p quá n thương mạ i quốc tế F T F 502 20131 2 Học lạ i 4 5 K08 503 R K08 503158 9Đòa n T hị Anh HS 03 Luậ t hì nh s ự (5T C) TF F 503 20131 5 Học lạ i 4 0 K09 4 01R K09 4 01004 0 ầ n thị thu hồng tr KT 18 Kinh tế la o động TF F 4 01 20131 3 300513 Học lạ i 30 K09 4 01R K09 4 01009 5 n phú thị nh pha T N03 T à i chí nh quốc tế TF F 4 02A 20131 3 300513 Học lạ i 4 5 K09 4 01R K09 4 01009 5 n phú thị...
View Full Document

This document was uploaded on 03/31/2014.

Ask a homework question - tutors are online