DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

T thu ff f lu t t i ch nh ff f lu t ng n h ng 2t c ff

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: (4 07) FF F 4 07B Quả n trị nguồn nhâ n lực FF F 4 07B Quả n trị hệ thống thông tin (4 07)F F F 4 07B Phâ n tí ch hoạ t động kinh doa nh F F F 4 07B Quả n trị rủ i ro FF F 4 07B Quả n trị s ả n xuấ t FF F 4 07B Quả n trị dự á n đầ u tư (4 07) FF F 4 07B Quả n trị nguồn nhâ n lực FF F 4 07B Phâ n tí ch hoạ t động kinh doa nh F F F 4 07B T hị trường tà i chí nh (3T C) F F F 4 07B Quả n trị rủ i ro FF F 4 07B Quả n trị s ả n xuấ t FF F 4 07B Quả n trị dự á n đầ u tư (4 07) FF F 4 07B Quả n trị nguồn nhâ n lực FF F 4 07B Phâ n tí ch hoạ t động kinh doa nh F F F 4 07B T hị trường tà i chí nh (3T C) F F F 4 07B Quả n trị rủ i ro FF F 4 07B Quả n trị s ả n xuấ t FF F 4 07B Quả n trị dự á n đầ u tư (4 07) FF F 4 07B Quả n trị nguồn nhâ n lực FF F 4 07B Phâ n tí ch hoạ t động kinh doa nh F F F 4 07B T hị trường tà i chí nh (3T C) F F F 4 07B Quả n trị rủ i ro FF F 4 07B Quả n trị s ả n xuấ t FF F 4 07B Quả n trị dự á n đầ u tư (4 07) FF F 4 07B Quả n trị nguồn nhâ n lực FF F 4 07B Phâ n tí ch hoạ t động kinh doa nh F F F 4 07B T hị trường tà i chí nh (3T C) F F F 4 07B Quả n trị rủ i ro FF F 4 07B Quả n trị s ả n xuấ t FF F 4 07B Quả n trị dự á n đầ u tư (4 07) FF F 4 07B Quả n trị nguồn nhâ n lực FF F 4 07B Phâ n tí ch hoạ t độn...
View Full Document

This document was uploaded on 03/31/2014.

Ask a homework question - tutors are online