DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

Th tha nh thu nn07 k104 020311vn th tha nh thu qt 18

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: C)F u (3T 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 01006 8T rầ n T hị Phương KT 24 Kế hoạ ch hóa & Chí nh sá ch P/triển KTF FF -XH 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 01006 8T rầ n T hị Phương T C16 T à i chí nh công (3T C) FF F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 01006 8T rầ n T hị Phương KT 18 Kinh tế la o động FF F 4 01 20131 3 X Học chí nh 0 K104 01 R K104 01006 8T rầ n T hị Phương KD02 Kinh doa nh bấ t động s ả n F F F 4 01 20131 3 X Học chí nh 0 K104 01 R K104 01006 8T rầ n T hị Phương T C15 T hị trường tà i chí nh (3T C) F F F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 01006 9trầ n thị phương T C14 Lậ p và thẩ m đị nh dự á n đầF tư F C)F u (3T 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 01006 9trầ n thị phương KT 24 Kế hoạ ch hóa & Chí nh sá ch P/triển KTF FF -XH 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 01006 9trầ n thị phương T C16 T à i chí nh công (3T C) FF F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 01006 9trầ n thị phương KT 18 Kinh tế la o động FF F 4 01 20131 3 X Học chí nh 0 K104 01 R K104 01006 9trầ n thị phương T C15 T hị trường tà i chí nh (3T C) F F F 4 01 20131 3 X Học chí nhKH MO LOP 0 K104 01 R K104 01006 9trầ n thị phương T L02 T â m lý & quả n lý kinh doa nh F F F 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010070Huỳnh T iểu Quế T C14 Lậ p và thẩ m đị nh dự á n đầF tư F C)F u (3T 4 01 20131 3 0 K104 01 R K104 010070Huỳnh T iểu Quế KT 24 Kế hoạ...
View Full Document

This document was uploaded on 03/31/2014.

Ask a homework question - tutors are online